123-123456789some@companyname.com

SCHMOTZER tarpueili? kultivatorius

Graderlitas / SCHMOTZER tarpueili? kultivatorius
Schmotzer tarpueili? kultivatorius

Kiekvienas  kultivatorius pagamintas taip, kad patenkint? individualius kliento reikalavimus.

 • Darbinis greitis iki 15 km/h
 • Tarpueilio plotis nuo 16 iki 200 cm
 • Darbinis plotis iki 9 metr?
 • Montavimo galimyb?s: priekyje, viduryje ir gale
 • Tinkamas sprendimas bet kokiems eil?se auginamiems augalams
 • Hidraulinis lygiagretainio pak?limas
 • Daugyb? variant? su ?vairiausiais norag?liais
 • Purenimas tarp eili? su reguliuojamais pirštiniais rav?tuvais
 • Visada reikiamas kultivavimo gylis su „Vibro“ spyruokl?mis ir noragais
 • ?vairios sekimo sistemos su lygiagre?iai slankiu r?mu
Sprendimas kiekvienam atvejui

 

D?l patikim? valdymo sistem?, kultivatoriai gali b?ti tvirtinami gale priekyje ir viduryje. Be ši? tvirtinimo variant?, taip pat yra galimyb? naudoti tvirtinimo priekyje/gale kombinacijas, pvz. padargas gali b?ti naudojamas tiek gale su kameros valdikliu, tiek priekyje. Eil?s plotis n?ra labai svarbus sprendžiant, kur? tvirtinimo variant? naudoti; didžiausi? reikšm? turi numatomas bendras dirbamas plotas.

Tvirtinimas priekyje

Tvirtinimas priekyje leidžia matyti piln? purenimo vaizd?, tvirtinti galima skirtingais priekinio tvirtinimo b?dais, o kartais sukabinimo trikampiais. N?ra joki? apribojim? papildom? pried? naudojimui.

 

Tvirtinimas gale

Kartu su kameros sistema, tvirtinimas gale suteikia optimalias s?lygas puikiam ploto efektyvumui. Su šiuo tvirtinimo b?du galimos ?vairios kombinacijos. Be kamera valdomos vairavimo sistemos, padarg? galima valdyti rankiniu b?du arba derinant su tvirtinimu priekyje. Be to, tvirtinimas gale taip pat suteikia galimyb? prijungti pneumatin? s?jam?j? arba štagin? purkštuv?.

R?mas

Tinkamas sprendimas bet kokiam darbiniam plo?iui

R?mo variantai

Yra nelankstomo ir sulankstomo r?mo variantai. Hidraulinis vertikalus sulankstymas yra paprastas ir greitas variantas iki 9 m plo?io kultivatoriui. Išoriniai segmentai yra sulankstomi vertikaliai. Taip pat galimas lygiagretus sulankstymas. Šio varianto privalumas yra, kad kultivatoriaus dalys lankstant išlieka horizontaliai, tai padeda grei?iau transportuoti. Lankstym? atlieka hidraulin? sistema. 9 m plo?io kultivatorius gali b?ti naudojamas ir kaip 6 m darbinio plo?io. Tai geras sprendimas, kai reikia skirting? darbini? plo?i?. Kaip papildom? ?rang? galima ?sigyti ir ?tempimo statrams?ius arba dvigubus slankiuosius b?gius. Abu variantai užtikrina padargo stabilum? ?sant dideliam darbiniui plo?iui. ?tempimo statrams?iai rekomenduojami esant didesniam nei 6 m darbiniam plo?iui. Kartu naudojant purkštuv? ir/ar esant 9 m darbiniam plo?iui, rekomenduojama naudoti dvigub? slank?j? b?g?, kad maksimaliai užtikrinti tikslum?.

Privalumai

Tuš?iavidurio profilio r?mas maksimaliam tvirtumui ir lankstumui

 • Lengvas darbinio plo?io reguliavimas naudojant slank?j? b?g?.
 • Tvirtas b?gis
 • Papildomas stabilumas d?l aukšto profilio centrin?je hidrauliniu b?du sulankstom? padarg? dalyje
 • Tvirtas slankiojantis b?gis, kai darbinis plotis yra daugiau nei 5 m.
Vairavimas

Mechaninis piktžoli? naikinimas augalus auginant eil?se reikalauja maksimalaus tikslumo. Netinkamas padargo nureguliavimas ar vairuotojo neatidumas gali padaryti didel? žal? augalams.

Eili? vairavimo sistemos buvo sukurtos palengvinti operatoriaus darb?. Jos gali b?ti rankin?s, mechanin?s ar elektronin?s, ir užtikrina, kad padargas optimaliai lieka v?ž?se.

Kada man reikalinga eili? vairavimo sistema?

Šios sistemos yra ypa? naudingos, kai dirbami dideli plotai. Kai operatorius turi b?ti stipriai susikoncentrav?s ilg? laik?, jis grei?iau pavargsta. Tokiu atveju ši sistema palengvina darb? ir pilnai vairuoja padarg? eil?mis. Rezultatas – ne tik palengv?ja operatoriaus darbas, ta?iau dažnai galimas greitesnis važiavimas, o tai padaro darb? efektyvesn?.

Šios sistemos ypa? padeda laukuose su ?kaln?mis, nes ?ia taip pat vairavimo klaidos yra automatiškai ištaisomos ir padargas išlieka v?ž?se.

Rankinis vairavimas

Naudojant rankin? vairavim?, padargo gale s?di antrasis operatorius. Vairavimo mechanizmo d?ka, operatorius gali sutelkti d?mes? ? vairavim?. Antrasis operatorius ypa? reikalingas kur auga jauni augalai ar kur yra daug piktžoli?.

Mechaninis vairavimas

Šiuo atveju naudojami du vairavimo diskai. Jie yra spyruokliniai ir yra automatiškai vairuojami eil?je, sekdami traktori?. Jie gali optimaliai kompensuoti nedideles vairavimo klaidas. Nukrypimas, pvz. labai lengvuose ir biriuose dirvožemiuose n?ra problema.

Elektroninis vairavmas

Kameros pilnai stebi lauko vaizd?. Jos turi kelet? b?d? atskirti  piktžoles nuo auginam? augal?, pvz. pagal dyd?, spalv? ar išd?stym? ir aptikti, kur turi b?ti kreipiamas kultivatorius, kad b?t? pasiekti optimal?s rezultatai.

Slankiojantis r?mas

Nepaisant to kas vairuoja, turi b?ti prietaisas, kuris r?pinasi priešiniu vairavimu. Taip yra naudojamas vadinamas slankiojantis r?mas, kuris ?gyvendina atitinkamus signalus tiesiniu ar lygiagre?iu judesiu.

KPP

KPP yra universaliausias ir labiausiai perkami kultivatori? lygiagretainiai Jie gali b?ti naudojami skirtingo plo?io ir skai?iaus eil?ms. Cukriniai runkeliai, kukur?zai, soja, saul?gr?žos, pupel?s ar kitos daržov?s yra tik keletas augal?, kuriems gali b?ti naudojama.

KPP leidžia tvirtinti iki 5 norag?li?. Pavyzdžiui, 3 norag?liai 140 mm plo?io – 45 cm tarpas tarp eili? arba penki noragai 140 mm plo?io – 75 cm tarpas tarp eili?. Eil?je esan?i? norag?li? persidengimas padeda nepraleisti piktžoli? bei sutraiško grumstus eil?se. Piktžol?s yra nupjaunamos visame plote ir lieka ant paviršiaus.

Prie KPP galima tvirtinti ?varius priedus. Galima naudoti pirštin? purentuv? tiksliam žem?s purenimui eil?je arba ak??i? sistem? kartu su purenimo apsauginiais diskais ar atskirai. KPP leidžia reguliuoti eil?s plot? nuo 16 iki 200 cm. Jungtys yra nereikalaujan?ios prieži?ros, taigi j? nereikia tepti.

 • Eil?s plotis nuo 16 iki 200 cm
 • Tarpas tarp eili? iki 80 cm
 • Darbinis plotis iki 9 m
 • 1-5 norag?liai
 • Maksimalus norag?li? pasirinkimas
 • Maksimali augal? ?vairov?
 • Platus vairavimo sistem? pasirinkimas

 

EKP ir EKP-H

EKP turi Vibro norago valdym?, kuris užtikrina tiksl? sekcijos gylio valdym? – tai labai svarbu ekologiniuose ?kiuose, kad piktžoli? s?klos (sudygstan?ios šviesoje) nepatekt? ? dirvos pavirši?. Be to, prie EKP galima pritvirtinti pirštin?  ir dantyt?j? purentuvus. Traktoriams su mažu k?limo aukš?iu, EKP tarpai tarp eili? gali b?ti nustatomi trimis etapais. Ypa? su labai siauromis eil?mis arba labai dideliu kiekiu piktžoli?, EKP galima sud?lioti pakaitomis trumpus ir ilgus, taip sumažinant užsikimšimo tikimyb? .

EKP-H

EKP-H yra mažas lygiagretainis, idealiai tinkantis  siauroms eil?ms. EKP-H forma ir atstumas tarp eili? yra pritaikomas prie didelio KPP, kad du lygiagretainiai gal?t? b?ti naudojami su norag?liais. Ir mažesnysis EKP ir didesnysis EKP turi sekcij? ir turi gylio valdym?. Priklausomai nuo eil?s plo?io, sekcijos yra skirtingo dydžio. Kaip ir su KPP, taip ir su EKP-H gali b?ti naudojami ?vair?s papildomi priedai. Pla?ios eil?s ir traktoriaus v?ž?s gali b?ti purenamos keliais EKP vienoje eil?je arba purenama su KPP. Vienas norag?lis vienam lygiagretainiui užtikrina puik? prisitaikym? prie dirvos paviršiaus ir vienod? purenimo gyl?.

•                    Eil?s plotis nuo 16 iki 40 cm

•                    Tarpas tarp eili? nuo 60 iki 80 cm

•                    Darbinis plotis iki 9 m

•                    1 norag?lis vienai eilei

•                    Maksimalus norag?li? pasirinkimas

•                    Augalams, augantiems siaurose eil?se

•                    Platus vairavimo sistem? pasirinkimas

 

MPP

Priklausomai nuo dirvožemio savybi?, su MPP gali b?ti naudojami du ar trys stand?s arba spyruokliniai ?rankiai. D?l nedidelio aukš?io ir gylio, MPP yra tvirtinamas viduryje. Gyl? kontroliuoja 200 arba 280 mm skersmens „Farmflex“ volas. Dirvožemio skvarb? galima reguliuoti penkiomis pad?timis, naudojant dvigub? spyruoklin? ?tais?. Anties kojos norag?lis kartu su purenimo volais ypa? tinka mažesniems augalams.

 • Eil?s plotis nuo 24 iki 60 cm
 • Tarpas tarp eili? iki 60 cm
 • Darbinis plotis iki 9 m
 • 1-3 noragai
 • Maksimalus norag?li? pasirinkimas
 • Maksimali augal? ?vairov?

 

EPP

Kaip EKP, noragai ant EPP yra valdomi individualiai. Tai užtikrina tiksl? purenimo gyl?, nepriklausomai nuo plo?io ir eili? skai?iaus. Labai siauroms eil?ms EPP yra tvirtinamas viduryje. ?tempimo spyruokl? galima reguliuoti etapais, tai užtikrina ger? prisitaikym? prie žem?s paviršiaus. EPP gali b?ti su Vibro spyruokl?mis ar didesnio plo?io eil?ms gali b?ti naudojamas kartu su MPP, pavyzdžiui purenant kukur?zus tvirtinamas viduryje.

•                    Eil?s plotis nuo 16 iki 30 cm

•                    Tarpas tarp eili? iki 60 cm

•                    Darbinis plotis iki 6 m

•                    1 noragas

•                    Augalams, augantiems siaurose eil?se

Privalumai

 • Didelis atsparumas nusid?v?jimui d?l standartizuot? proces? gamyboje.
 • Visi kultivatoriaus norag?liai gali b?ti naudojami su „Vibro“ spyruokl?mis, net esant skirtingam purenamam plo?iui.
 • Tikslios nustatymo išpjovos kojel?je leidžia nustatyti tiksl? purenimo gyl?.
 • „Rapido“ greito pakeitimo sistema taupo laik? ir išlaidas.

 Ž?sies p?dos formos norag?liai

Ž?sies p?dos formos norag?liai yra svarbi optimaliam žem?s dirbimui. Plokš?ia forma užtikrina, kad piktžol?s lieka ir išdži?sta žem?s paviršiuje. Su noragais, kuri? plotis nuo 80 iki 380 mm, bet kokiam tarpueilio plo?iui yra tinkamas sprendimas. Ilgi šonai sumažina užsikimšimo galimyb?, keli? norag? persidengimas eil?je užtikrina, kad neliks piktžoli? šakn?. D?l aukš?iausios kokyb?s metalo, nusid?v?jimas yra sumažinamas minimaliai, net naudojant sm?linguose dirvožemiuose.

Vienpusis norag?lis

Vienpusis norag?lis yra standartini? purenimo norag?li? alternatyva. Jie užkerta keli? piktžoli? kr?v? susidarymui eili? galuose, esant didesniam piktžoli? tankumui. Optimaliai sutrupinama dirvožemio pluta. Be to, iš eili? gali b?ti pašalinti nepageidaujami grumstai. Vienpusiai norag?liai gali b?ti naudojami nepriklausomai nuo eil?s plo?io.

Purenimo kirtiklis

Kaip papildom? ?rang? galima ?sigyti „SCHMOTZER“ purenimo kirtiklius. Jie gali b?ti naudojami siauroms eil?ms (dažniausiai jav? laukuose). Purenimo kirtikliai gali b?ti naudojami sunkiuose ir/ar sausuose dirvožemiuose dirvožemiui supurenti.

Spyruoklin? kojal?

Tai galimyb? pasiekti maišymo efekt? ir purenant ?terpti organines medžiagas. Apribojamas piktžoli? nus?dimas paviršiuje. Taip pat gali b?ti naudojama daigyno paruošimui.

Spyruoklin?s kojal?s norag?lis

Naudojamas vietoje ž?sies p?dos formos norag?li?. Rekomenduojamas tik labai akmenuotoms dirvoms.

 Tvirtas tvirtinimas

Kultivatoriaus norag?lis turi sudaryti tvirt? visum?  su norag?lio kojele. Paprasta varžtin? jungtis stumia norag?l? ? virš? sunkiuose dirvožemiuose. Piktžol?s, kurios yra ?strigusios, praslysta, panašiai kaip naudojant spyruoklin?s kojal?s norag?l?. Labai svarbu, kad norag?lio gylis yra reguliuojamas individualiai ir tiksliai. D?l to kojel?s yra dantytos.

Tvirtai sukniedyta

Norago peilis ir kojel? yra tvirtai sukniedyti.

„RAPIDO“ greito pakeitimo sistema

Naujas greitai pakei?iamas tvirtinimo elementas ir pagerinta norag?lio plokštel?, pranoksta visas esamas sistemas. „Rapido“ greito pakeitimo sistema leidžia pilnai pakeisti norag?lio plokšt? per kelias minutes. Reikalingas tik vienas ?rankis. D?l standartizuot? gamybos proces?, pasiekiamas maksimalus tvirtumas.

Vibro norag?liai

Vibro norag?liai yra pusiau spyruokliniai ?rankiai, susidedantys iš spyruokl?s, kojel?s ir norag?lio. D?l Vibro  technologijos, darbas atliekamas kruopš?iau, galimas seklesnis ir vienodesnis purenimas, apsaugantis augalo šaknis.

Vibro norag?liai užtikrina tiksl? darbin? gyl? ir darb? be užsikimšim?. Vibro spyruokli? storis ir forma yra tokia, kad automatiškai nustatomas geriausias ?siskverbimo kampas nekei?iant darbinio gylio. Spyruokl?s neatšoka ir sukelia vienodas vibracijas.

Aukštesn?je pad?tyje, lengvame dirvožemyje pasiekiamos stiprios vibracijos. Vidurin? pad?tis sukuria tinkam? jud?jim? vidutiniuose ir sunkiuose dirvožemiuose.

 

Veikimo b?das

 • Vibro spyruokl? sustiprina trupinimo efekt?, piktžoli? išrovim? bei leidžia individuliai reguliuoti ?rankius, pvz. giliau v?ž?se ir sekliau augal? eil?se. Išpjovos pagal centimetrus ant norag?lio leidžia tiksliai reguliuoti gyl?.
 • Vibro norag?liai dirba sekliau, o tai yra geriau kapiliariniam vandeniui negu ?prasti spyruokliniai noragai. Tai stipriai sumažina išdži?vim?.
 • Vibro norag?liai leidžia efektyviai priži?r?ti pas?lius, saugoti šaknis, ypa? dideli? augal?.  Seklus darbinis gylis užtikrina, kad miegan?ios piktžoli? s?klos nebus iškeltos ? virš?, ypa? per paskutin? purenim?, tod?l užkertamas kelias v?lyvam piktžoli? sudygimui.
 • Norag?li? kojal?s yra ?vairi? stori?, stovi statmenai žemei ir nusipurto piktžoles viršutin?s spyruokl?s vibracijos d?ka.
 • Tinkamas norag?lio ir kojal?s kampas užtikrina, kad piktžol?s optimaliai išraunaamos ? dirvos pavirši?, kad ten išdži?t?.

 

S?jimas ir tr?šimas

GreenDrill tinka s?ti tarpinius pas?lius, smulkias s?klas ir barstyti mikro granules. Išberiamos medžiagos paskirstomos plokštel?mis, esan?iomis už kultivatoriaus norag?li?. GreeDrill talpa yra 300 ltr t?rio ir yra lengvai pasiekiama. Matavimo zonoje, esan?ioje po talpa yra s?jimo velenas, kuris turi ?prasto ar smulkaus dydžio s?kl? matavimo rytin?lius, priklausomai nuo s?kl? ir s?jim? norm?. S?jimo velenas yra varomas elektra, o ventiliatorius varomas elektra arba hidrauliniu b?du. Kompiuteris valdo ?rengin?. Jis gali b?ti naudojamas perjungti s?jos velen? ir ventiliatori?. Taip pat yra pasirinkim? meniu, padedantis kalibruoti ir rodantis greit?, ?dirbt? plot? ir darbo valandas. S?jimo veleno greitis automatiškai prisitaiko prie besikei?ian?io važiavimo grei?io.

Ventiliatoriaus pasirinkimas

Norint tinkamai pasirinkti ventiliatori?, reikia ?vertinti darbin? plot? bei s?kl? dyd? ir svor?. Taip pat yra svarbu ?vertinti dulki? ir šiaud? buvim?.

Purškimo technologija

Lyginant su ?prastu piktžoli? naikinimo b?du, naudojant purkštuv?, šis mechanin?s ir chemin?s technologijos sujungimas gali sutaupyti iki 70% herbicid?.

Purškimas ir kultivavimas vyksta vienu važiavimu. Purškiama tiesiai ant augal? eil?s, nes runkeliai ar kukur?zai šiame etape yra atspar?s herbicidams. Arba, kai augalai yra didesni ir jautresni, sumažintas kiekis herbicido purškiamas po lapais dviem purkštukais. Lapai yra pakeliami, kad augalas b?t? apsaugotas ir neb?t? sutrikdomas augimas. Tarp eili?, Vibro norag?lis mechaniniu b?du efektyviai pašalina piktžoles nenaudojant chemikal? ir išpurena dirvožem?, kad šaknys gaut? daugiau oro. Purškimas ir kultivavimas vyksta vienu važiavimu, taip taupoma darbo j?ga ir herbicidas bei saugoma aplinka. Kultivavimo ir purškimo technologijos darbinis plotis priklauso nuo lauko plo?io, galimas plotis – iki 18 eili? (9m).

Galimi tiek štanginiai, tiek po lapais purškiami purkštukai.

Pirštiniai rav?tuvai

Žem?s dirbimas augal? eil?je yra vienas didžiausi? mechaninio piktžoli? naikinimo išš?ki?. „SCHMOTZER“ sprendimas – pirštiniai rav?tuvai.

Pirštiniai rav?tuvai puikiai tinka augal? eil?se, kur kultivatoriaus norag?liai negali pasiekti. Du pirštiniai rav?tyvai, pagaminti iš ypa? kieto plastiko pasiekia per augal? eil?. Miegan?ios piktžoli? s?klos v?l uždengiamos, kad negaut? šviesos ir nesudygt?.

Aukštis yra tiksliai valdomas atskiru lygiagretainiu, net kai purentuvo lygiagretainiai yra kliudomi erozijos kanal? ar akmen?. Reikalingas didelis atidumas ir tikslumas, ypa? dirbant eil?se.

SCHMOTZER pirštiniai rav?tuvai yra nupjauti kampu, nes bandymu rezultatai parod?, kad tai ženkliai pagerina piktžoli? naikinim?.

Reguliuojamas agresyvumo kampas

SCHMOTZER pirštini? rav?tuv? pasvirimo kampas gali b?ti reguliuojamas, kad b?t? galima pritaikyti agresyvumo kamp? prie augal? dydžio. Jauniems ir jautriems augalams rekomenduojamas 400 kampas (pirmas ir antras purenimai). Laisva j?ga eina dirvožemio link, o sukimosi greitis yra mažesnis. ?sitvirtinusiems, didesniems augalams ir kur daug piktžoli?, rekomenduojamas 200 kampas (antras, tre?ias ir, jei reikia ketvirtas purenimai). Laisva j?ga eina augalo link. Piktžol? yra ištraukiama iš eil?s, o žem?s yra užver?iama. Taip šaknys ir likusios piktžol?s yra v?l uždengiamos.

Privalumai

 • Sustiprinti pirštiniai rav?tuvai
 • Reguliuojamas agresyvumo kampas
 • Nepriklausomas gylio reguliavimas papildomo lygiagretainio d?ka.
Kultivatoriaus apsauginiai diskai

Apsauga nuo dirvožemio grumst? ir duki?

Iki eili? uždengimo, ?vairiems augalams reikalingi apsauginiai diskai, kad apsaugot? augalus nuo dirvožemio grumst? ir dulki?. Jie taip pat leidžia dirbti didesniu grei?iu.

 

Apvalus apsauginis diskas

Apvalus apsauginis diskas turi aštrius kampus ir gerai tinka žem?s pjovimui kair?je ir dešin?je prie augal?, pvz. auginant daržoves.

 

Dantytasis apsauginis diskas

Dantytasis apsauginis diskas turi ?vairius privalumus. Taip yra d?l specialiai parinkt? buk? dant?. Jie pasiekia pakankam? trauk? nepažeisdami augalo. Kai augalai maži, tai vyksta lie?iant dirvožem?, o kai augalai yra didesni, apsauginiai diskai yra pakeliami ir važiuojama virš lap?. Sukimasis ir buki dantys užkerta keli? užsikimšimui ir pažeidimams. D?l ?dubimo disko kraštuose, lapai lie?iami švelniau. Šie diskai naudojami augalams, auginamiems eil?se, tokiems kaip cukriniai runkeliai, kukur?zai, saul?gr?žos ir daug kit?.

 

HSZ – jautriems augalams

Dantytasis apsauginis diskas

 • 400 mm vidinis skersmuo, 500 mm išorinis skersmuo
 • Tinka KPP, EKP ir EKP-H
 • Montuojamas ant profilio b?gio arba lygiagretainio

 

HSU – bet kokiam naudojimui

Apvalus apsauginis diskas

 • 280 mm skersmuo
 • Tinka KPP (jav? laukuose)
 • ?gaubt? disk? galima reguliuoti vertikaliai ir horizontaliai
 • Montuojamas ant profilio b?gio

 

HS 85 – Vibro norag?liams

Apvalus apsauginis diskas

 • 280 mm skersmuo
 • Ilgam EPP, ilgam EKP ir MPP su „Vibro“ norago spyruokle
 • Montuojamas ant profilio b?gio

 

HS 62 – Nelankstiems noragams

Apvalus apsauginis diskas

 • 280 mm skersmuo
 • Trumpam EPP, trumpam EKP ir MPP su nelanks?iais noragais
 • Montuojamas ant profilio b?gio
Vagojimas ir ak?jimas

SCHMOTZER si?lo ?vairius vagojimo ?rankius, skirtus kaupti dirvožem? ant eili?. Tai suteikia papildom? šilum? augalams, ypa? ankštiniams, ir padeda augti. Be to, vagojimas užkasa piktžoles ir trukdo joms augti.

Visa eil? yra užkasama SCHMOTZER diskiniais vagotuvais, ši technologija yra ypa? rekomenduojama ekologiškam ankštini? augal? auginimui. N?ra efektyvesnio mechaninio piktžoli? kontroliavimo b?do.

Seklus vagotuvas

SCHMOTZER seklus vagotuvas yra tvirtinamas ant „Vibro“ norago šalia augal? eil?s. Priklausomai nuo norag? skai?iaus, sekl?s vagotuvai yra galimi dešiniajai ir kairiajai augal? eil?ms. Jeigu naudojamas tik vienas noragas, galima naudoti dvigub? sekl? vagotuv?. Vagojimo intensyvumas gali b?ti reguliuojamas ir puikiai pritaikomas darbo s?lygoms ir tikslams. Seklus vagotuvas pasiekia labai ger? vagojimo efektyvum?, yra švelnus augalams ir gali b?ti reguliuojamas pagal važiavimo greit?.

 

Diskiniai vagotuvai

SCHMOTZER diskiniai vagotuvai prisitaiko prie augal? eil?s ir dirvožemio s?lyg?. Piktžol?s negauna šviesos, reikalingos j? augimui. Auginant pupeles ir kukur?zus, dirvožemis yra sustumiamas prie augal?  ir pasiekiamas panašus piktžoli? kontrol?s efektas. Šis b?das yra labai tinkamas akmenuotoms dirvoms su dideliu organin?s medžiagos kiekiu.

 

Noraginiai vagotuvai

Noraginiai vagotuvai leidžia tiksliai vagoti, juos galima naudoti vietoje anties p?dos formos norag?.

 

Ak??ios

Naudojant ak??ias, paveikiamos piktžol?s ir j? šaknys, kurios išdži?sta efektyviau d?l papildomo paskirstymo. Kitas privalumas yra papildomas byr?jimo efektas d?l ak??i? dant?. D?l reguliuojamo aukš?io, intensyvumas taip pat gali b?ti pakeistas, o tai ak??ias padaro tinkamas bet kokiam dirvožemiui. Integruota spyruokl? leidžia ak??ioms nukrypti, pvz. ant akmen?, nepadarant žalos ir iki minimumo sumažina užsikimšim?.

Ak??i? sistemos galimos vienam ar keliems lygiagretainiams, esant iki 50 cm tarpui tarp eili?. Jos taip pat gali b?ti tvirtinamos už pirštini? norag?li?.

 

Diskin?s ak??ios

Diskin?s ak??ios padeda suskaidyti dirvožemio plut? kiekvienoje eil?je ir stipriai pagerina vandens ir oro balans? dirvožemyje. Tai mobilizuoja papildomas maistines medžiagas ir skatina augal? augim?. Piktžol?s yra išraunamos ir išdži?sta.

Schmotzer okio

OKIO kamera aptinka augalus pagal j? lap? form?, ?rašo informacij? (30 nuotrauk? per sekund?) ir siun?ia j? ? terminal?. Terminalas tada siun?ia signal? eili? valdymo ?taisui. Eili? aptikimas pagr?stas pažangiausiais pramonini? vaizd? apdorojimo algoritmais ir taip pat gali atskirti skirtingus spalv? tonus (šviesi?/tams?), užtikrinant patikim? augal? ir piktžoli? atskyrim?.

Tikslus eili? aptikimas leidžia dirbti dideliuose šlaituose. Šlait? daviklio d?ka, galima patikimai dirbti 40% nuolydžio šlaituose. Slankiojantis lygiagretainis padeda tiksliai vairuoti kultivatori? eil?se. Kameros/terminalo atnaujinimai ar aptarnavimas patogiai atliekamas per WiFi. Nuotolin? prieži?ra  suteikia tiesiogin? prieig? prie terminalo ir atnaujinim?.

Schmotzer horus

Sistema ieško augal?, sudaran?i? tiesi? linij? (tarpas tarp eili?, augalo plotis ir aukštis). 3D režimas leidžia atskirti augal? eiles pagal aukš?io skirtumus.

Sistema gali atskirti ne tik žalius, bet ir melsvai žalius, gelsvai žalius ir raudonus augalus.

Išmatuotos reikšm?s perduodamos valdymo ?taisui per CAN bus. Grei?io daviklis matuoja esam? purentuvo greit? ir skleidžia elektrin? signal?. Hidraulinis vožtuvas tada automatiškai hidrauliniu b?du paslenka r?m?. Visi parametrai yra rodomi ir nustatomi valdymo terminale. Operatorius tai pat gali steb?ti kameros rodom? eili? vaizd? ir reaguoti ? nukrypimus.

Yra du kameros variantai: Basic ir „Professional.

Galima ?sigyti apšvietimo ?rang?, kuri leidžia dirbti nakt? ar anksti ryte. Ši sistema leidžia ?rašyti iki 5 lygiagre?i? eili? ir pasiekia maksimal? darbin? patikimum?, net jeigu eil?je n?ra augal?. Dinamiškai valdomas proporcingas vožtuvas leidžia švelniai ir vienodai valdyti slankiojant? r?m?.

 

Rankinis valdymas

Vairas yra sujungtas su hidrauline valdymo grandine. Operatoriui labai lengva išlaikyti purentuv? v?ž?se. Jie gali vairuoti rankiniu b?du vis? dien?, s?d?dami patogioje s?dyn?je. Šis variantas yra labai geras, kai norima išpurenti piktžoles laukuose, kur auginami ypatingi augalai arba labai ankstyvoje augimo faz?je bei kur yra labai daug piktžoli?.

Slankiojanti ?ranga

AV4

Linijinis slankiojantis r?mas gale yra nedidel?s konstrukcijos ir tod?l turi sumažint? svorio centr?. J?ga tiesiogiai veikia traktoriaus galin? aš?. Gali b?ti valdoma tiek rankiniu b?du, kai vairuoja antrasis operatorius, tiek automatiškai, naudojant optoelektronin? kamer?. Nedidelio plo?io eil?se pakanka mažo 40 cm šoninio poslinkio.

 • Linijinis slankiojimas trimis ner?dijan?io plieno sijomis
 • Maksimalus darbinis plotis – 4.5 m
 • Šoninis poslinkis – 40 cm
 • Trumpa konstrukcija – svorio centras ar?iau traktoriaus
 • Galimas greitas padargo pakeitimas naudojant fiksatoriaus mov? ir hidraulin? greit? mov? (papildoma ?ranga)
 • Antrasis operatorius ar vairavimas kameros pagalba

SCHMOTZER privalumas – viena ?ranga gali b?ti naudojama dirbti su daugeliu skirting? augal?.

AV 5

R?mas gali pasislinkti 64 cm, traktorius gali b?ti papildomai stabilizuojamas šlaituose su diskais. J?ga neveikia tiesiogiai galin?s traktoriaus ašies.

Lygiagretainis leidžia pasiekti labai tiksl? vairavim? augal? eil?je. Keliems kultivatoriaus rinkiniams / eili? plo?iams reikalinga tik viena vairavimo sistema. AV5 svirties rankenos centr? veikia hidraulinis cilindras ir taip nukreipia kultivatori?.

Valdymo ?taisas yra labai tikslus, o purentuvo noragai gali dirbti arti augal?.

 • Tikslus lygiagretus slankiojimas ant dvigubo r?mo
 • Ženklus fiziškai atsirandan?ios šonin?s j?gos sumaž?jimas
 • Darbinis plotis nuo 3 iki 9 m
 • Šoninis poslinkis 64 cm
 • Minimalus kr?vis traktoriui
 • Iki 40% šlait? galimas vairavimas kameros pagalba
 • Galimas greitas prietaiso pakeitimas naudojant fiksatoriaus mov? ir hidraulin? greit? mov? (papildoma ?ranga)
 • Antrasis operatoriuss ar vairavimas kameros pagalba

AV 10

Vietoj kreipiam?j? disk? ant kultivatoriaus gali b?ti dedami vairuojami ratai. Jie valdomi hidrauliniu b?du ir ypa? tinka specialiems augalams naudojant kartu su rankine vairavimo sistema. Vairas yra prijungiamas prie hidrauliškai valdymo rato.

 • Papildoma priemon? atsargai
 • Naudojama specialiems augalams
Gamintojas
Schmotzer-Logo-V3
Sutinku
Nustatymai

Slapukų naudojimo pasirinkimai

Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.

Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)

Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti ir yra ištinami išėjus iš svetainės.

Našumo slapukai

Šie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja.

Reklaminiai slapukai

Šie slapukai, naudojami trečiųjų šalių, kad galėtume pateikti reklamą, atitinkančia jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją, apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti tai kuo jūs domitės, tokiu būdu galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą.

Sutinku
Nesutinku
 
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.


Warning: require_once(/home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/cache/4ca4a8b516e35555f199ac692b348505/cache.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/settings.php on line 5

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/cache/4ca4a8b516e35555f199ac692b348505/cache.php' (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/settings.php on line 5