123-123456789some@companyname.com

Compo Expert tr?šos

Graderlitas / Compo Expert tr?šos
COMPO EXPERT– patikimas partneris.

COMPO yra s?kming? prek?s ženkl? atstov?. COMPO GmbH pradžia buvo 1956m., kai  Miunsterio mieste, Vokietijoje, buvo prad?ta gaminti COMPO SANA, pirmasis kambarini? augal? substratas patogiuose maišuose. V?liau ?mon? pl?t?si kaip BASF kompanijos padalinys. Produktai profesionalams prad?ti gaminti 1971m.  Dabar svarbiausi tarptautiniai prek?s ženklai yra Blaukorn, NovaTec, Floranid ir Hakaphos. COMPO dabar dirba visame pasaulyje ir yra lyder? specializuot? tr?š? gamyboje.

COMPO EXPERT si?lo plat? aukštos kokyb?s specializuot? tr?š? pasirinkim?. ?mon? užima pirmaujan?ias pozicijas tr?š? tinkam? naudoti daržov?ms, vaisiams, dekoratyviniams augalams, vynuogynams bei miškininkyst?je.

?mon?s gaminamos tr?šos:

 • Blaukorn  – mineralin?s NPK tr?šos (nedidelis kiekis chloro)
 • NovaTec  – tr?šos su nitrifikacijos inhibitoriumi (DMPP)
 • Floranid – l?to veikimo tr?šos su Isodur medžiaga (IBDU)
 • Duratec ir Basatop – dalinai dengtos l?to veikimo tr?šos
 • Basacote – dengtos l?to veikimo tr?šos
 • Hakaphos ir NovaTec solub – maitinan?ios druskos
 • Skystos tr?šos – Basafoliar ir Vitanica
 • Fetrilon – mikroelement? tr?šos
Apie NovaTec

NovaTec yra naujausios COMPO EXPERT gaminamos granuliuotos  NPK tr?šos su DMPP. Kontroliuojamo veikimo tr?š? nitrifikacijos inhibitorius DMPP (dimetilpyrazolio fosfatas) ?takoja amoniako oksidacijos proces?, tai yra, amonio formos (NH4+-N) azoto virtim? ? nitratin? forma (NO3--N), veikdamas Nitrosomonas (amonio – NH4+-N per?jim? ? nitritus – NO2--N) ir Nitrobacter (nitrit? ? ? nitratus – NO3--N) bakterij? veikl?. Nitrifikacijos inhibitorius DMPP, pailgina azoto veikimo laik? bei sumažina nitrat? išplovimo pavoj?. DMPP veikimo laikotarpiu (nuo 4 iki 10 savai?i?, priklausomai nuo dirvos temperat?ros ir dr?gm?s) amonio virtimas azotu sul?t?ja, d?l to augalai j? geriau ?sisavina. NovaTec užtikrina, kad augalai gaus abi azoto formas (amonio ir nitratin?).

 

NovaTec naudojimo normos

Augalai

Kiekis per metus

(kg/ha)

Tr?š? naudojimo kartai per metus

Šiltnamyje auginamos daržov?s

800 – 2000

2 – 3

Miško medelynuose

400 – 1000

3 – 4

Kop?stin?s daržov?s

1600 – 2500

2 – 3

Salotos, morkos, svog?nai

700 – 1200

1 – 2

Brašk?s

700 – 1000

1

Vaismedžiai

300 – 800

1

Uogos, vaiskr?miai

600 – 1100

1

Vynuog?s

300 – 600

1

Bulv?s

500 – 1200

1 – 2

D?l detalesn?s informacijos apie naudojim?, susisiekite su pardav?ju

* Kad b?t? pasiekti kuo geresni rezultatai, NovaTec tr?šos tur?t? b?ti naudojamos ypa? esant šioms s?lygoms:

 • Lengvai dži?stantis dirvožemis
 • Arti vandens telkini?
 • Reta, sekli šakn? sistema (pvz. bulv?s, salotos)
 • Aukštas dirvos pH

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Privalumai

 • Sumaž?ja azoto išplovimo ir išgarinimo  pavojus.
 • Re?iau reikia tr?šti.
 • D?l ilgesnio azoto veikimo laiko ir geresnio ?sisavinimo, gaunamas gausesnis ir kokybiškesnis derlius.
 • Šakn? zonoje palaikomas tinkamas pH (r?gšt?jimas rizosferoje užtikrina puik? fosforo ir mikroelement? prieinamum?).
 • D?l l?tesnio azoto veikimo derlius auga ir noksta vienodžiau.
 • Gali pad?ti sumažinti nitrat? kiek? derliuje.
 • NovaTec sul?tina nitrifikacij? (amonio formos (NH4+-N) azoto virtim? ? nitratin? forma (NO3--N)
 • NovaTec padeda augalams geriau ?sisavinti azot?.
 • NovaTec naudojimas padeda sumažinti šiltnamio efekt? sukelian?i? duj? išsiskyrim? ir azoto išplovim?.
 • Augalai sunaudoja mažiau energijos (nereikia nitrat? versti ? amon?)
 • Augalai gausiau žydi (amonis skatina fytohormon? ir poliamino sintez?)
 • Amonis skatina šakn? augim?.
 • Naudojant NovaTec salot? ir kit? daržovi? žalia spalva b?na tamsesn?.
 • Nuimt? derli? lengviau išlaikyti, nes pailg?ja jo sand?liavimo galimyb?s.
 • Novatec užtikrina azoto ?sisavinim?, net tr?šiant labai ankstyvose augimo stadijose.

 

NovaTec asortimentas

NovaTec® classic 12-8-16 (+3) skirtas visiems augalams ir dirvožemiams su nedideliu ar vidutiniu fosforo kiekiu.

NovaTec® premium 15-3-20 (+2) skirtas naudoti dirvožemiuose, kuriuose didelis kiekis fosforo.

NovaTec® suprem 21-5-10 (+3) skirtas augalams, kuriems reikia daug azoto.

NovaTec® N-Max 24-5-5 (+2) skirtas naudoti augalams, kuriems reikia labai daug azoto.

 

Novatec N-Max pakuot?Novatec Supreme pakuot?Novatec Premium pakuot?Novatec Clasic pakuot?

Dalinai dengtos DuraTec® – naujos kartos NPK tr?šos

DuraTec® yra dalinai dengtos l?to veikimo tr?šos su nitrifikacijos inhibitoriumi DMPP, pagamintos kalio sulfato pagrindu. Šios tr?šos puikiai tinka daržov?ms, vaisiams, sodinukams, miško s?jinukams ir sodinukams, dekoratyviniams augalams. Pažangi l?to veikimo technologija, kuri? suk?r? Basacote, teigiamai veikia aplink?, pavyzdžiui, mažiau išsiskiria šiltnamio efekt? sukelian?i? duj? ir išplaunamas mažesnis kiekis azoto. Unikali 2N technologija (nitrifikacijos inhibitorius + danga) padidina maisto medžiag? ?sisavinimo efektyvum?, o tai lemia didesn? ir kokybiškesn? derli?.

 

Kas yra 2NT ?

2NT – tai unikali azoto technologija. DuraTec® = 25% dengto azoto ir kit? maisto medžiag?, kurios laipsniškai išsiskiria per 3 m?nesius.

 

Kaip tai veikia?

NPK tr?š? granul?s yra dalinai dengtos elastingu polimeru. Po tr?š? išb?rimo, pro akutes ? granuli? vid? patenka vanduo. Maisto medžiagos ištirpsta vandenyje, susidaro koncentruotas maisto medžiag? tirpalas. Laipsniškas maisto medžiag? išsiskyrimas vyksta 3 m?nesius.

Dalinai dengtos tr?šos – tai dengtos ir nedengtos tr?š? granul?s. Iš dengt? granuli? maisto medžiagos išsiskiria palaipsniui, iš nedengt? – iš karto, išb?rus tr?šas.

 

Labai gera tr?š? danga

Vienodas storis. Užtikrinamas laipsniškas maisto medžiag? išsiskyrimas.

Elastinga danga. Saugu naudoti, beveik ne?manoma mechaniškai pažeisti granuli?.

Danga labai atspari šal?iui ir net gi dideliems temperat?ros svyravimams. Elastinga polimerin? danga žem?je iš l?to skyla.

Maisto medžiag? išsiskyrimas priklauso nuo temperat?ros. Užtikrinamas augal? poreikius atitinkantis maisto medžiag? tiekimas.

Mikroelementai. Kiekvienoje granul?je yra visi mikroelementai (B, Fe, Zn).

Elastingumas Maisto medžiagu atidavimas Trasu vaizdas

DuraTec® – tr?šimas amoniu

Pasisavindami azot? iš amonio augalai sunaudoja mažiau energijos (nereikia nitrat? versti ? amon?)

Augalai gausiau žydi (amonis skatina fitohormon? ir poliamino sintez?)

Amonis skatina šakn? augim?.

 

Naudojimo rekomendacijos

DuraTec Top 14

L?to veikimo kompleksin?s dalinai dengtos NPK tr?šos su nitrifikacijos inhibitoriumi DMPP. Puikiai tinka daržovi?, vaisi?, miško s?jinuk? ir sodinuk?, ir kit? augal? tr?šimui. D?l didelio kalio kiekio DuraTec Top 14 labiausiai tinka naudoti žem?s tr?šimui nu?mus derli?.

Sud?tis Savyb?s Naudojimas
14-7-14 (+3MgO+9S+TE) Dalinai dengtos NPK tr?šos-          25% azoto yra dengta-          6.0% NO3, 8.0% NH4-          0.02% B, 0.06% Fe, 0.01% Zn-          Granuli? dydis 2 – 4 mm-          Daržov?ms, vaisiams, sodininkystei, miško medelynuose ir žemdirbyst?je 200 – 1000 kg/ha

 

DuraTec Top 21

L?to veikimo kompleksin?s dalinai dengtos NPK tr?šos su nitrifikacijos inhibitoriumi DMPP. Puikiai tinka daržovi?, vaisi? ir miško s?jinuk? ir sodinuk?, ir kit? augal? tr?šimui. D?l didelio kiekio azoto ir kalio DuraTec Top 21 skirtos naudoti augalams, kuriems reikalingas didelis ?vairi? maisto medžiag? kiekis.

Sud?tis Savyb?s Naudojimas
21-5-9(+3MgO+6S+TE) Dalinai dengtos NPK tr?šos-          25% azoto yra dengta-          10.0% NO3, 11.0% NH4-          0.02% B, 0.25% Fe, 0.015% Zn-          Granuli? dydis 2 – 4 mm-          Daržov?ms, vaisiams, sodininkystei miško medelynuose ir žemdirbystei 200 – 1000 kg/ha

 

Duratec Top 24

L?to veikimo kompleksin?s dalinai dengtos NPK tr?šos su nitrifikacijos inhibitoriumi DMPP. Puikiai tinka daržovi?, vaisi? ir miško s?jinuk? ir sodinuk?, ir kit? augal? tr?šimui.  D?l didelio azoto kiekio DuraTec Top 24 labiausiai tinka augalams, kuriems reikia daug azoto ir papildomam tr?šimui pavasar? ir vasar?.

Sud?tis Savyb?s Naudojimas
24-5-5 (+3MgO+5S+TE) Dalinai dengtos NPK tr?šos-          25% azoto yra dengta-          11.0% NO3, 13.0% NH4-          0.02% B, 0.06% Fe, 0.01% Zn-          Granuli? dydis 2 – 4 mmDaržov?ms, vaisiams, sodininkystei miško medelynuose ir žemdirbystei 200 – 750 kg/ha

 

Duratec Starter 22-16-0

L?to veikimo kompleksin?s dalinai dengtos NPK tr?šos su nitrifikacijos inhibitoriumi DMPP.  Šiose tr?šose yra didelis kiekis fosforo, kuris yra labai efektyviai pasisavinamas (>80%), tod?l labiausiai tinka tr?šti kukur?zams, miško s?jinukams  ir kitoms žem?s ?kio kult?roms s?jos metu.

Kaip veikia?

 

Kiekviena tr?š? granul? yra padengta elastingu polimeru, kuris kontroliuoja vandens skverbim?si, tod?l kontroliuojamas ir maisto medžiag? tirpimas granul?s viduje.

Išb?rus tr?šas, dr?gm? l?tai skverbiasi pro dangos poras. Maisto medžiagos ištirpsta vandenyje. Gaunamas koncentruotas maisto medžiag? tirpalas, kuris išsisklaido ? dirv?, vykstant osmosui ir difuzijai. Dangos storis lemia kaip greitai vanduo gali susigerti ? granul? bei kaip greitai gali išsisklaidyti maisto medžiagos.

Danga užtikrina kontroliuojam? maisto medžiag? išsiskyrim? per 3, 6, 9, 12 ar 16 m?nesi?.

Maisto medžiag? išsiskyrimas priklauso nuo aplinkos temperat?ros (CAR technologija) bei užtikrinamas apr?pinimas maisto medžiagomis priklausomai nuo individuali? augalo poreiki?.

Išsikyrimo greitis nepriklauso nuo dirvožemio pH, mikroorganizm? aktyvumo, druskingumo ir kt.

Šios savyb?s apsaugo nuo maisto medžiag? pertekliaus ir su tuo susijiusio sodinuk? žuvimo, kas dažnai ?vyksta, kai naudojamos tr?šos su nekokybiška ir trapia danga.

 

Tipai ir maisto medžiag? išsiskyrimo laikas  

Vidutin? dirvožemio temperat?ra

Basacote

3M / Plus 3M

6M / Plus 6M

9M / Plus 9M

12M / Plus 12M

16M / Plus LR

15 OC

4 – 5 m?n.

6 – 7 m?n.

9 – 10 m?n.

12 – 14 m?n.

16 – 18 m?n.

21 OC

3 – 4 m?n.

5 – 6 m?n.

8 – 9 m?n.

11 – 12 m?n.

14 – 16 m?n.

27 OC

2 – 3 m?n.

4 – 5 m?n.

6 – 8 m?n. /

7 – 8 m?n.

9 – 11 m?n. /

10 – 11 m?n.

12 – 14 m?n.

 

Pagrindiniai privalumai

Vienodo dydžio granuli? pasiskirstymas dirvožemyje. Vienodas medžiag? išskyrimas iš kiekvienos granul?s.

Subalansuotas maisto medžiag? išsiskyrimas priklauso nuo aplinkos temperat?ros (CAR technologija) ir dr?gm?s.

Šal?iui ir dideliems temperat?ros svyravimams atspari polimerin? danga. L?tai suyra dirvožemyje, kai išsiskiria maisto medžiagos.

Saugus tr?šimas optimaliam augal? vystymuisi. Augalai negauna per daug maisto medžiag?.  Minimali maisto medžiag? toksiškumo ir augal? nudegimo galimyb?.

Padeda susiformuoti gerai išvystytai šakn? sistemai.

Lanksti elastinga polimerin? danga.

Vienodas makroelement? išsiskyrimas.

Iš karto po polimerine danga ?santys visi chelatiniai mikroelementai (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) užtikrina puik? augal? vystym?si.

Patikima kokyb? kiekvienoje pakuot?je.

Efektyviai išvengiama maisto medžiag? fiksavimo dirvožemyje.

 

Puikiai tinka

Gali b?ti naudojama sodinimo metu, tai sutaupo laiko ir pinig?.

Tr?šiamas tik reikiamas augalas, ne aplink j? esan?ios piktžol?s

Reikalingas mažas tr?š? svoris, tod?l patiriama mažiau išlaid? transportavimui ir iškrovimui. Nedideli reikalingi naudojimo kiekiai leidžia nešti mažiau tr?š? darbininkams, kurie sodina augalus.

Staigus augimas padeda medžiams ?veikti piktžoles ir kenk?jus.

Basacote mikroelementai ?veikia maisto medžiag? tr?kum?.

Maisto medžiagos tiekiamos augalams iš karto pasodinus, tod?l sumaž?ja persodinimo stresas.

L?tas medžiag? išsiskyrimas sumažina išplovimo pavoj? ir vandens telkini? eutrofikacij?.

Puikiai tinka naudoti vietov?se kur daug lyja.

 

Bendrosios rekomendacijos

Sodinimo laikas

Produktas

Kiekis kg/m3 ar g/l

Medeliai

Žiema – pavasaris Basacote® Plus 9M

2- 6

Pavasaris – vasara Basacote® Plus 6M

2 – 5

V?lyva vasara – ruduo Basacote® Plus 12M

2 – 6

Kr?mai

Žiema – pavasaris Basacote® Plus 6M

2 -4

Pavasaris – vasara Basacote® Plus 9M

2 -4

V?lyva vasara – ruduo Basacote® Plus 3M

1 – 3

 

 

Produktas

Kiekis kg/m3 ar g/l

Lysvi? ir balkono augalai

Augantys po dangomis; Priklausomai nuo sezono ir augal? augimo ciklo Basacote® Plus 3MBasacote® Plus 6M

2- 4

2- 5

Augantys lauke Basacote® Plus 6MBasacote® Plus 9M

2- 5

2- 6

Vazoniniai augalai

Priklausomai nuo sezono ir augal? augimo ciklo Basacote® Plus 3MBasacote® Plus 6MBasacote® Plus 9M

2- 4

2 – 5

2 – 6

Dekoratyviniai augalai

Priklausomai nuo sezono ir augal? augimo ciklo Basacote® Plus 6MBasacote® Plus 9MBasacote® Plus 12M

60-150 2- 5

60-200 2-6

60-200 2-6

Augal? duobi? tr?šimas

Kr?maiMedžiai

10 – 50

(0,3 – 2,0 m aukštis)

20 – 250

(3 – 30 cm kamieno skersmuo)

Rekomenduojami naudojimo kiekiai ? augal? duobes

Basacote 6M/9M (g/augalui)

Basacote 12M/16M (g/augalui)

Eucalyptus spp.

10 – 60

20 – 80

Nothofagus spp.

20 – 60

30 – 80

Pinus radiata

20 – 60

30 – 80

Acacia spp.

30 – 60

30 – 80

Vynmedis

30 – 60

40 – 80

Aliejin? palm?

-

150 – 350

Vaismedžiai

30 – 60

40 – 80

Uogos

30 – 60

40 – 80

D?l detalesn?s informacijos susisiekite su Basacot pardav?ju.

 

Pagrindin?s produkt? savyb?s

Produktas

Sud?tis

Savyb?s

Basacote Plus 3M 16-8-12(+2MgO+5S+TE) L?to veikimo tr?šos-3 m?nesi? veikimas- Substart? gamybai, sodo augalams ir augal? duobi? tr?šimui- Su B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn- 100% polimerin? dangaGranuli? dydis 2.5-3.5 mm
Basacote Plus 6M / 9M12M / LR 16-8-12(+2MgO+5S+TE)15-8-12(+2MgO+5S+TE) L?to veikimo tr?šos-6/9/12 m?nesi? veikimas- Su B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn- 100% polimerin? dangaGranuli? dydis 2.5-3.5 mm
Basacote Plus6M K / 9M K 11-11-16(+2MgO+7S+TE) L?to veikimo tr?šos-6/9 m?nesi? veikimas- Su B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn- 100% polimerin? dangaGranuli? dydis 2.5-3.5 mm
Basacote Starter 9M12M 16+25+6(+2,5+TE)15-25-6(+2,5S+TE) L?to veikimo tr?šos-6/9/12 m?nesi? veikimas- Su B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn- 100% polimerin? dangaGranuli? dydis 2.0-4.0 mm
Basacote P-Max 9M12M 17-43-0 (+TE)16-42-0(+TE) L?to veikimo tr?šos-9/12 m?nesi? veikimas- Su B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn- 100% polimerin? dangaGranuli? dydis 2.0-4.0 mm
Flexicote LR16M 19-5-9(+2MgO+5,5S+TE) L?to veikimo tr?šos- 16 m?nesi? veikimas- Su B, Cu, Zn- 100% polimerin? dangaGranuli? dydis 2.0-5.0 mm
Vandenyje tirpios l?tai skylan?io amonio tr?šos

Efektyvus tr?šimas azotu naudojant laistymo sistemas

 

Kaip tai veikia?

Amonio tr?šos su nitrifikacijos inhibitoriumi

 • NovaTec® Solub sul?tina amonio (NH4+) virtim? nitratiniu azotu (NO3-)
 • NH4+  formos azot? augalai efektyviau pasisavina

 

Tr?šimas amoniu

 • Pasisavindami azot? iš amonio augalai sunaudoja mažiau energijos (nereikia nitrat? versti ? amon?)
 • Augalai gausiau žydi (amonis skatina fitohormon? ir poliamino sintez?)
 • Amonis skatina šakn? augim?.

pH efektas

 • Tr?šimas amoniu lemia rizosferos r?gšt?jim?
 • Šis efektas padidina mikroelement? ir fosforo pasisavinim?
 • NO3- absorbcija sukelia šarmingum? (standartin?s tr?šos)

 

Išplaunama mažiau nitrat?

 • D?l didesn?s amonio koncentracijos dirvožemyje, NovaTec Solub ženkliai sumažina nitrat? išplovim?
 • NovaTec Solub suteikia puiki? gruntini? vanden? apsaug?

 

Maistin?s medžiagos

NovaTec Solub

13-33-13

10-5-30

18-18-18

Maisto medžiagos:      
Bendras azoto kiekis (N)

13%

10%

18%

Nitratas (NO3)

5%

4%

9.8%

Amonis (NH4)*

8%

6%

8.2%

Karbamidas (NH2)

-

-

-

Fosforas (P2O5)

33%

5%

18%

Kalis (K2O)

13%

30%

18%

Magnio oksidas (MgO)

2.5%

2%

1%

Siera (S)

2%

12%

0.8%

* DMPP: 0.8% bendro azoto – N

 

Produktas Sud?tis Savyb?s Pakuot?s Naudojimas
NovaTec Solub P-Max 13-33-13 13-33-13 (+2.5MgO+2S) Tirpios NPK tr?šos- L?tai skylantis amonis- Didelis kiekis P- Tr?šimui dr?kinant- 8% amonio- 5% nitrato Maišai: 25 kgPalet?s dydis: 48 x 25 kgKonteineris: 20 : 24 m Tr?šimas dr?kinant 1.0 – 3.0%
NovaTec Solub K-Max 10-5-30 10-5-30 (+2MgO+12S) Tirpios NPK tr?šos- L?tai skylantis amonis- Didelis kiekis K- Tr?šimui dr?kinant- 6% amonio- 4% nitrato Maišai: 25 kgPalet?s dydis: 48 x 25 kgKonteineris: 20 : 24 m Tr?šimas dr?kinant 1.0 – 3.0%
NovaTec Solub Complete18-18-18 18-18-18(+1MgO+0.8S) Tirpios NPK tr?šos- L?tai skylantis amonis- Subalansuotas NPK kiekis- Tr?šimui dr?kinant- 8.2% amonio- 9.8% nitrato Maišai: 25 kgPalet?s dydis: 48 x 25 kgKonteineris: 20 : 24 m Tr?šimas dr?kinant 1.0 – 3.0%
Substrate NPK 14-16-18 (+2MgO+8S+T.E.)

Tirpios vandenyje NPK kompleksin?s tr?šos su magniu ir mikroelementais, sud?tyje n?ra natrio ir karbamido, mažas kiekis chloro (Cl < 1%). Tinka naudoti vazoninei žemei bei durpi? substratams.

 

Sud?tis:

Viso azoto (N): 14%
                 Nitratinis azotas (NO3-N) 5,1%
                  Amonio azotas (NO4-N) 8,9%
                  Karbamido azotas (NO2-N) -
Fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus vandenyje 16%
Kalio oksidas (K2O), tirpus vandenyje 18%
Kalcio oksidas (CaO), tirpus vandenyje -
Magnio oksidas (MgO), tirpus vandenyje 1,0%
Sieros trioksidas (SO3), tirpus vandenyje 19,5%
Boras (B), tirpus vandenyje 0,030 %
Varis (Cu), tirpus vandenyje 0,150 %
Geležis (Fe), tirpus vandenyje 0,090 %
Manganas (Mn), ), tirpus vandenyje 0,160 %
Molibdenas (Mo), tirpus vandenyje 0,002 %
Cinkas (Zn), tirpus vandenyje 0,040 %
Spalva: Pilka-balta
T?rio tankis (g/l): -

 

Naudojimo rekomendacijos:

Šiose tr?šose yra visos maisto medžiagos, reikalingos žem?s ?kio ir sodininkyst?s augalams. Labiausiai tinka naudoti vazoniniams augalams ir durpi? substratams.

D?l aukštos kokyb?s, produktas labai naudingas vazonini? augal? substrat? bei durpi? produkt? gamintojams, gaminantiems nesukempan?ius, tolygiai paskirstomus ir nedulkan?ius produktus.

 

Naudojim? kieki? rekomendacijos:

Žemiau pateikiami tr?š? kiekiai kg/m3 substrato.

Augalai

kg/m3 substrato

Daržov?sG?l?sVazoniniai augalaiMedžiai ir kr?maiUniversalus substratas

1.2 – 1.8

0.5

1.5 – 1,5

0.5 – 1.0

1.0 – 1.5

 

2. Top Substra 12-12-17 (+2MgO+8S+T.E.)

  L?to veikimo smulki? granuli? NPK kompleksin?s, dalinai dengtos tr?šos. Skirtos ?maišyti ? substrat?.

 

Sud?tis:

Makroelementai: Mikroelementai:

12% azotas (N)

5.5% NO3 azotas

6.5% NH4 azotas

12%   fosforas (P2O5),

tirpus neutraliame

amonio citrate

7.0% tirpus vandenyje

17% kalio oksidas (K2O)

tirpus vandenyje

2%  magnio oksidas (MgO)

1.6% tirpus vandenyje

8%  siera (S)

6.4% tirpi vandenyje

0.02% boras (B)

0.30% geležis (Fe)

0.02% cinkas (Zn)

 

Fizin?s savyb?s: Kietos, dengtos granul?s,30% polimerin? danga
Spalva: M?lyna
T?rio tankis: Apie 1050 kg/m³ (+/- 100kg/m³)
Granuli? skersmuo: 90% 1.0 – 2.5 mm

 

Naudojimo rekomendacijos:

Top Substra granul?s yra smulkios ir vienodos, j? danga yra atspari, tod?l tr?šos gali b?ti lengvai ir tolygiai išberiamos ? substrat?. Maisto medžiagos pasiskirsto tolygiai, nes kiekvienoje granul?je yra visos maisto medžiagos.

Rekomenduojama sumaišyti su substratu prieš pat naudojim? (maksimalus laikymo laikas sumaišius – 10 dien?).

 

Si?loma naudojimo norma:

0,5 – 2,0 kg/m3 substrato

 

Kontroliuojamas maisto medžiag? išskyrimas

Maisto medžiagos yra išskiriamos dviem etapais:

1)       Pirmas etapas – išb?rus tr?šas ir palais?ius dirv?.

2)       Antrame etape maisto medžiagos yra išskiriamos iš dengt? granuli? vykstant difuzijai, kuri? paskatina dr?gm? ir šiluma.

 

 

 

 

 

Frost Protect – biostimuliatorius, apsaugantis augalus nuo šaln? daromos žalos. Padeda augintojui išvengti dideli? derliaus praradim?

Vertingiausi augalai, tokie kaip vaismedžiai, vynmedžiai ir daržov?s yra jautr?s žemoms temperat?roms. V?lyv? pavasar? vos per kelias minutes šalna gali sunaikinti visus vaismedžio žiedus ar vis? lauk? jaun? daržovi? daig? . Taigi dažnai šalnos pasekm?s b?na didžiuliai derliaus arba jo kokyb?s praradimai.

 

Šalnos sukeliami padariniai augal? audiniams:

1.            Bendra streso reakcija, kurios metu augal? audiniuose susidaro reaktyv?s deguonies junginiai ir laisvieji radikalai. Reaktyv?s deguonies junginiai, pavyzdžiui H2O2 ar O2 sukelia l?steli? membran? oksidacij? ir galiausiai l?stel?s ž?sta.

2.            Ledo susidarymas audiniuose. Šalna pažeidžia audinius, jeigu l?stel?s viduje susidaro ledas, tuo tarpu ledo susidarymas tarpl?stelin?je erdv?je (l?steli? sienel?s) yra mažiau žalingas. Ledo susidarymas priklauso nuo skirting? faktori?, toki? kaip oro temperat?ra ir dr?gm? šalnos valandomis bei augalo fizin? b?kl?.

 

Oksidacinis stresas (šaltis, karštis, radiacija)                                                             Augalo atsakas

?

Reaktyvi? deguonies jungini? ir                                                 ?                              Antioksidant? susidarymas

laisv?j? radikal? susidarymas H2O2 ar O2

?                                                                                                                                                           ?

L?stel?s membranos pažeidimas                                                                                  Laisv?j? radikal? neutralizacija

?                                                                                                                                                           ?

L?stel? nustoja funkcionuoti                                                                                          L?stel?s funkcionalumo išsaugojimas

?                                                                                                                                                          ?

L?stel?s ž?sta                                                                                                                      Žala n?ra padaroma

 

Oksidacinio streso poveikis ir augalo atsakas

Veikiami oksidacinio streso augalai suformuoja antioksidantus, kurie pašalina reaktyvius deguonies junginius ir apsaugo l?steli? membranas nuo suirimo. Patys efektyviausi augal? antioksidantai yra ? – tokoferolis (vitaminas E) ir fenolio r?gštys.

Pagrindin? ? – tokoferolio funkcija yra palaikyti l?steli? membran? funkcionavim? net stipraus aplinkos sukeliamo streso, tokio kaip šalna metu. ? – tokoferolis taip pat yra pats efektyviausias nat?ralus antioksidantas: Viena ? – tokoferolio molekul? nukenksmina iki 220 radikal? molekuli?!

Kai l?stel?s užš?la, jos nustoja funkcionuoti ir ž?va. D?l to susidaro nekroziniai audiniai ir vaisiai b?na prastos kokyb?s. Jeigu paveikiami reprodukciniai organai (žiedai, jauni vaisiai), iškyla didel? rizika, kad bus prarastas visas derlius. Ledo kristalai citoplazmoje sunaikina tarpl?stelines strukt?ras, kuri? pagrind? sudaro membranos. Šalnos žal? gali iki minimumo pad?ti sumažinti krioprotektantai, kurie neleidžia susidaryti ledo kristalams.

Labiausiai šal?iui jautrios augal? dalys yra atviri žiedai (vaismedži?), nauji ?gliai (vynmedži?, dekoratyvini? augal?). Taip pat jauni daigai (daržovi?).

 

1 lentel?: Kritin?s temperat?ros obel? žiedams skirting? fenologini? fazi? metu

Fenologin? faz?

Kritin? temperat?ra oC

Lap? formavimasis

< –4

Žalias pumpuras

–3

Baltas/rožinis pumpuras

–2

Žiedas

–1

 

2 lentel?: Kritin?s temperat?ros vynmedži? ?gliams skirting? fenologini? fazi? metu

Fenologin? faz?

T10 (°C)

T90 (°C)

Pumpur? brinkimas

-10.6

-19.4

Pumpur? sprogimas

-3.9

- 8.9

Pirmas lapelis

-2.8

-6.1

Antras lapelis

-2.2

-5.6

Tre?ias lapelis

-2.2

-3.3

Ketvirtas lapelis

-2.2

-2.8

T10 = ž?sta 10% žied?

T90 = ž?sta 90% žied?

 

Frost Protect sud?tis:

•             ? – DL – tokoferolis

•             Krioprotektantai

•             Boras (2%)

•             Specialios pagalbin?s medžiagos, užtikrinan?ios ?sisavinim? bei didinan?ios efektyvum?

Nat?rinis svoris: 1.05 kg/l

pH: 7.4

 

Krioprotektantai:

•             Apsaugo nuo ledo susidarymo l?stel?s viduje ir išor?je

•             Apsaugo nuo citozolio išdži?vimo

•             Apsaugo nuo toksiškos tirpinio koncentracijos citozolyje

 

Boras

•             Formuoja l?steli? sieneles, stabilizuodamas pektino tinkl?

•             Reguliuoja membranos pralaidum?

 

Naudojimo rekomendacijos

? Frost Protect sud?t? ?eina aktyv?s ingredientai, kurie turi susigerti ? augal? pavirši? ir tampa aktyv?s, kai pasiekia reikiam? audin?. Daugeliu atvej? turi praeiti 24 valandos po panaudojimo. Tod?l stipriai patariama purkšti Frost Protect likus mažiausiai 24 valandoms prieš prognozuojam? šaln?. Didžiausias nuo šal?io saugan?i? medžiag? kiekis augal? audiniuose išlieka apie 7-10 dien?. V?liau reikia purškim? pakartoti.

Purkšti reik?t?, kai yra didel? šalnos tikimyb?, jautrios augal? augimo faz?s metu. Šalnos niekada nebus visiškai nusp?jamos, bet steb?jimai ir oro prognozi? sekimas sumažina rizik? iki minimumo.

Rekomenduojama naudoti 1.2 litrus Frost Protect  tirpalo 1 hektarui. Kad b?t? užtikrinta reikiama aktyvi? ingredient? koncentracija, 1.2 litrus produkto reikia atskiesti 200 litr? vandens (= 0.6%)

Pavieniams augalams taip pat paruoškite 0.6% koncentracijos tirpal? ir purkškite kol visas augalas bus šlapias.

Galima naudoti 0.6 litrus hektarui, jei purkšite du kartus su 5 – 7 dien? pertrauka po pirmojo purškimo, tai prat?s produkto efektyvum?.

Galima naudoti Frost Protect  su kitais apsaugos nuo šaln? b?dais, tokiais kaip dr?kinimas purkštuvais. Dr?kinimo sistema gali b?ti ?jungta pra?jus mažiausiai 24 valandoms nuo Frost Protect  panaudojimo.

Galiausiai reikia pažym?ti, kad subalansuotas augal? tr?šimas ir optimalus laistymas dar labiau sustiprina augal? apsaug? nuo šaln? daromos žalos.

 

Frost Protect tinka naudoti

Vaismedžiams: apsaugo vaismedži? žiedus nuo v?lyvo pavasario šaln?

Daržov?ms ir dekoratyviniams augalams: apsaugo jaunus augalus šal?io bang? metu

Vynmedžiams ir miško medžiams:  apsaugo jaunus ?glius ir lapus nuo šaln?, prieš kurias buvo šiltesnis oras.

GAMINTOJAS:
Sutinku
Nustatymai

Slapukų naudojimo pasirinkimai

Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.

Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)

Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti ir yra ištinami išėjus iš svetainės.

Našumo slapukai

Šie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja.

Reklaminiai slapukai

Šie slapukai, naudojami trečiųjų šalių, kad galėtume pateikti reklamą, atitinkančia jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją, apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti tai kuo jūs domitės, tokiu būdu galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą.

Sutinku
Nesutinku
 
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.


Warning: require_once(/home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/cache/4ca4a8b516e35555f199ac692b348505/cache.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/settings.php on line 5

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/cache/4ca4a8b516e35555f199ac692b348505/cache.php' (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/settings.php on line 5