123-123456789some@companyname.com

Dirvožemio stimuliatoriai ir kondicionieriai

Graderlitas / Dirvožemio stimuliatoriai ir kondicionieriai
Artagro Polska Sp. z o.o. spar?iai auganti kompanija, užsiimanti mokslini? tyrim? rezultat? komercializavimu, si?lo pažangias technologijas ir praktin? mokslo laim?jim? pritaikym? versle. Šiuo metu kompanija valdo puikiai ?rengt? nuosav? biur? ir daugiau kaip 4000 m2 ploto gamykl?, kurioje dirba daugiau kaip 30 aukštos kvalifikacijos darbuotoj?. Gamina ir parduoda pažangius substratus, kurie pagerina augal? auginimo s?lygas, taip pat vietos rinkoje ir visame pasaulyje si?lome paslaugas, kuri? pagrind? sudaro patentuotos technologijos ir mašinos.

Inovatyv?s hidrogeliai žem?s ?kio reikm?ms

„AgroNanoGel“ – didžiausi? sugerties geb? turintys hidrogeliai…

AgroNanoGel yra superabsorbentas, skirtas padidinti vandens kiek? dirvožemyje ir pagerinti dirvožemio strukt?r?.

AgroNanoGel pasižymi didele sugerties geba, šimtus kart? viršijan?ia produkto svor?. Susiliet?s su vandeniu, produktas j? sugeria ir išsipu?ia, sudarydamas „gelinius kristalus“.

Hidrogelio vandens sug?rimo ir atidavimo ciklas gali kartotis dešimtis t?kstan?i? kart?. Dirvožemyje jis išlieka aktyvus ilg? laik? – iki 5 met?.

Kai dirvožemyje tr?ksta vandens, jis sukaupt? vanden? palaipsniui atiduoda augalams. Priklausomai nuo laistymo dažnumo ir substrato ar dirvožemio savybi?, dr?kinimo metu vandens suvartojim? galima sumažinti 20–50 %.

Hidrogeliai gali apsaugoti šakn? sistem? nuo išdži?vimo ir pagerinti dirvožemio aeracij?.

Svarbi informacija apie „NanoGel Artagro Polska“…

Hidrogeliai turi vien? didžiausi? sugerties geb? rinkoje. 1 gramas produkto gali sugerti 400–500 ml demineralizuoto vandens. Dirvožemyje išlieka aktyvus ilg? laik? – iki 5 met?.

Patvirtinta, kad hidrogelis yra biologiškai irus. Biologinio irimo tyrimus vadovaudamasi Europos standartais atliko akredituota Biopolimer? ir chemini? pluošt? instituto laboratorija.

Produktui visiškai biologiškai suirus, susidaro šie junginiai: biomas? – organin?s medžiagos, vanduo ir dujos (pvz., azotas).

Tyrim? rezultatai parod?, kad „Artagro“ hidrogelis neigiamo poveikio dirvožemio mikroorganizmams neturi.

„Artagro Polska“ hidrogelis yra aukštos kokyb?s produktas – jame n?ra sunki?j? metal?, yra laisvo akrilo r?gšties monomero p?dsak?.

Yra vieninteliai hidrogeliai, kuriais leidžiama prekiauti kaip dirvožemio savybes pagerinan?iomis medžiagomis (Lenkijos Respublikos žem?s ?kio ir kaimo pl?tros ministerijos išduotas patvirtinimas). Taip pat išduotas leidimas jais prekiauti Piet? Afrikoje ir Lenkijos Nacionalinio higienos instituto sertifikatas.

Hidrogelis n?ra tr?ša, ta?iau turi savyb? sugerti tr?š? komponentus.

?mon? turi galimyb? gaminio parametrus pasirinkti pagal klient? poreikius. Pavyzdžiui, galima pasirinkti tam tikr? produkto frakcij?, spalv? ar pakavimo b?d?.

Tinkamai parinktos frakcijos ir hidrogelio strukt?ra lemia, kad hidrogelis gali „prisitaikyti“ prie šakn? sistemos jos nepažeisdamas.

Kod?l šie hidrogeliai…

Nanoporini? hidrogeli? technologija buvo panaudota kuriant plat? ?mon?s si?lom? produkt? asortiment?.

Galimyb?s hidrogel? naudoti ?vairiose šakose rodo si?lom? hidrogelio produkt? universalum?.

Produktus galite naudoti sodininkyst?je, žem?s ?kyje, auginti dekoratyvinius augalus, kaip mikroorganizm? nešikl?, sustiprinti šlaitus, apsisaugoti nuo per didelio dulk?tumo.

Produktai skirti žem?s ?kio reikm?ms (tai yra „agro“ produktas, o ne techninis hidrogelis).

Technologiniame procese nenaudojame joki? toksišk? ingredient?, pvz., akrilamido monomero.

Skirtingai nuo daugumos si?lom? hidrogeli?, šis hidrogelis yra kryžmin? jungt? turintis kalio poliakrilatas. Hidrogeliui b?dingas geb?jimas vanden? atiduoti atgal ? dirvožemio aplink?. Tai patvirtina išorini? tyrim? rezultatai. Jie n?ra augal? „konkurentai“.

Tai n?ra natrio poliakrilatas. Natrio poliakrilato pagrindu pagamintiems hidrogeliams b?dingas greitas vandens sug?rimas. Tai kieti ir sausi kristalai, kuri? geb?jimas vanden? atiduoti atgal augalams yra ribotas. Natrio hidrogeliai daugiausiai naudojami higienos pramon?je, sugeriantiems ?klotams, pvz. sauskeln?ms. Jie skirti „sulaikyti“ skys?ius, o ne atiduoti juos atgal.

„AgroNanoGel“ ir tr?šos…

Superabsorbentai geba surinkti ir savo strukt?roje kaupti augal? naudojamas maistines medžiagas. Superabsorbentai gali b?ti naudojami kaip tr?š? nešiklis, kadangi ryšis tarp tr?š? sudedam?j? dali? n?ra labai stiprus, o augalai gali naudoti hidrogelio absorbuotas sudedam?sias dalis.

D?l ši? savybi? tr?š? sudedamosios dalys augalams prieinamos ilgiau. Išsaugotos sudedamosios dalys ne iš karto išplaunamos vandens, o palaipsniui patenka ? dirvožemio aplink? ir v?liau pasisavinamos augal?.

Superabsorbentai maistini? medžiag? išplovim? riboja dviem b?dais: absorbuoja tr?š? junginius ir sulaiko vanden? dirvožemyje, tod?l superabsorbentai neleidžia tirpius junginius išplauti ? gilesnius dirvožemio sluoksnius ir jie nepatenka ? vandens telkinius. Visos maistin?s medžiagos, kurios ? dirvožem? patenka iš tr?š?, palaipsniui kei?iasi ir yra išplaunamos. Kai kurias iš j? išsaugojus hidrogelio strukt?roje, augalai jas geriau panaudos. Tyrim? rezultatai rodo, kad hidrogeliai geba kaupti maistines medžiagas, priklausomai nuo j? tipo ir aplinkos, kuriose hidrogelis yra, s?lyg?.

 

 

Agronanogel® produktai garantuoja efektyv? miško sodinim?

 

Inovatyv?s augal? augim? palaikantys hidrogeliai

 

Visiškai vandens kontrolei

 

Problema

 

Silpnos strukt?ros dirvožemiai su giliai esan?iu gruntinio vandens lygiu.

 

Sodinuk? su atvira šakn? sistema transportavimas ir saugojimas.

 

Sodinuk? stresas, kuris atsiranda juos perkeliant iš optimali? daigyne esan?i? s?lyg?.

 

Subalansuoto dr?gm?s kiekio dirvožemyje palaikymas.

 

Dideli nuostoliai d?l neišsišaknijusi? sodinuk?, kurie netinkami naudoti miškui ?veisti.

 

Sodinimo metu sodinuk? šaknys užsirie?ia.

 

Medži? sodinuk? sodinimas degradavusiuose, sud?tinguose dirvožemiuose – sm?lio ir žvyro karjer? rekultivacija.

 

Miško ?veisimas silpnos strukt?ros, vandeniui laidžiuose sm?linguose dirvožemiuose.

 

Kaip produktas gali išspr?sti problemas

 

Sodinuk? su atvira šakn? sistema apsauga

 

Produktas apsaugo šaknis nuo išdži?vimo, kol jos n?ra užpiltos dirvožemiu, t. y. transportavimo arba saugojimo metu.

 

Geresnis sodinuk? prisitaikymas naujoje vietoje.

 

Didesnis išsišaknijusi? sodinuk? skai?ius, mažesni nuostoliai.

 

Hidrogelio mase padengt? šakn? pad?tis palengvina sodinim?.

 

Mažesnis sodinuk? stresas d?l vandens miško sodinimo metu

 

Stabilios vandens s?lygos augalams nuo pirmojo pasodinimo iki pradinio intensyviausio augimo periodo.

 

Pagerina silpnos strukt?ros ir sm?ling? dirvožemi? savybes.

 

Stimuliuojama šakn? sistema ir didesn? teigiam? proces? dirvožemio aplinkoje dinamika.

 

Tikslus augim? palaikan?i? preparat?, pvz., mikorizini? grybeli? ar simbiotini? bakterij?, naudojimas.

 

Daugiau apie miško ?veisimui skirtus produktus

 

„AgroNanoGel®“ produkt? grup? sudaro superabsorbuojantys polimerai, kuri? sud?tyje n?ra dirbtini? tr?š? ar kit? medžiag?, daran?i? neigiam? ?tak? augalams. Pagrindin? j? paskirtis yra kaupti vanden? savo strukt?roje ir v?liau j? atiduoti augalams.

 

AgroNanoGel® Root

 

Apsauginis gelis, skirtas padengti šaknis. Jis transportavimo, sand?liavimo ir saugojimo metu neleidžia šakn? sistemai išdži?ti.

 

AgroNanoGel® Basic

 

Jis užtikrina optimalias dirvožemio dr?gm?s s?lygas sodinuk? šaknijimosi ir augimo faz?se. Daugiausiai naudojamas sodinant pažeistose vietov?se arba ruošiant substrat? sodinimo vietose.

 

Dozavimas

 

AgroNanoGel® Root

 

1 kg produkto 100–200 l

 

vandens – skirtas padengti medži? ir kr?m? šakn? sistem? saugojimo, transportavimo ir sodinimo metu.

 

AgroNanoGel® Basic

 

 • 150–200 kg/ha

 

Priklausomai nuo substrato/dirvožemio tipo (tolygiai paskleiskite visame plote ir sumaišykite su substrato sluoksniu 25–30 cm gylyje).

 

 • 0,5–1,5 kg/m3

 

Substrato – kruopš?iai sumaišykite su substrato mase.

 

 

 

Agronanogel® produktai garantuoja efektyv? sodinimo medžiagos paruošim? miško medelynuose

Inovatyv?s augal? augim? palaikantys hidrogeliai

Visiškai vandens kontrolei

Problema

Sodinuk? su atvira šakn? sistema transportavimas ir saugojimas.

Subalansuoto dr?gm?s kiekio dirvožemyje palaikymas.

Jaun? sodinuk? stresas d?l vandens.

Dideli nuostoliai d?l neišsišaknijusi? sodinuk?, kurie netinkami naudoti miškui sodinti.

Sodinimo metu sodinuk? šaknys užsirie?ia.

 

Sužinokite, kaip hidrog?liai gali išspresti šias problemas

Sodinuk? su atvira šakn? sistema apsauga.

Produktas apsaugo šaknis nuo išdži?vimo, kol jos n?ra užpiltos dirvožemiu, t. y. transportavimo arba saugojimo metu.

Hidrogelio mase padengt? šakn? pad?tis palengvina sodinim? ir persodinim?.

Mažesnis sodinuk? stresas d?l vandens

Stabilios vandens s?lygos augalams

Mažesn?s vandens s?naudos dr?kinimui

Geresn?s naudojamo dirvožemio ir substrat? dr?gm?s savyb?s.

Stimuliuojama šakn? sistema ir didesn? teigiam? proces? dirvožemio aplinkoje dinamika.

Tikslus augim? palaikan?i? preparat?, pvz., mikorizini? grybeli? ar simbiotini? bakterij?, naudojimas.

 

Daugiau apie miškui miško sodinimo medžiagos paruošim? medelynuose

„AgroNanoGel®“ produkt? grup? sudaro superabsorbuojantys polimerai, kuri? sud?tyje n?ra dirbtini? tr?š? ar kit? medžiag?, daran?i? neigiam? ?tak? augalams. Pagrindin? j? paskirtis yra kaupti vanden? savo strukt?roje ir v?liau j? atiduoti augalams.

AgroNanoGel® Root

Apsauginis gelis, skirtas padengti šaknis. Jis transportavimo, sand?liavimo ir saugojimo metu neleidžia šakn? sistemai išdži?ti.

AgroNanoGel® Basic

Jis užtikrina optimalias dirvožemio dr?gm?s s?lygas sodinuk? šaknijimosi ir augimo faz?se. Daugiausiai naudojamas sodinant pažeistose vietov?se arba ruošiant substrat? sodinimo vietose.

Dozavimas

AgroNanoGel® Root

1 kg produkto 100–200 l vandens – skirtas padengti medži? ir kr?m? šakn? sistem? saugojimo, transportavimo ir sodinimo metu.

AgroNanoGel® Basic

0,5–1,5 kg/m3 substrato – kruopš?iai sumaišykite su substrato mase.

 

 

 

Miltelinis nanogelis su nuo sulipimo apsaugan?iais priedais. Sudr?kintas produktas tampa geliu, kuris padengia augal? šakn? kuokšt?.

Gautas gelis palengvina:

- Sodinuk? saugojim? ir transportavim?.

- Miško sodinim?.

- Sodo sodinim?, daigyno ?veisim?.

- Dekoratyvini? augal?, medži? ir kr?m? sodinim?.

- Šakn? apsaug? nuo išdži?vimo.

- Augal? sodinim?.

 

AGRONANOGEL® ROOT – tai produktas, kuris:

- Stimuliuoja šakn? sistemos vystym?si d?l didesn?s teigiam? proces? dirvožemio aplinkoje dinamikos.

- Pagreitina augal? augim? ir sumažina j? „nuostolius“ pasodinus, kuriuos sukelia stresas.

- Augalus išrovus iš dirvožemio – transportavimo arba saugojimo metu – apsaugo šaknis ir augalus nuo išdži?vimo.

- Palengvina augal? transportavim? ir padidina prigijusi? sodinuk? procent?.

- Sodinimo metu apsaugo šaknis, kad jos neužsiriest?.

- Puikus mikorizini? gryb? ir simbiotini? bakterij? nešiklis.

 

 

 

Didel? sugerimo gali? turintis granuliuotas superabsorbentas – 400–450 ml / 1 g produkto. Naudojamas maišyti su dirvožemiu arba substratu.

Šis produktas gali b?ti naudojamas daugelyje sri?i?, tiek augalus auginant profesionaliai, tiek m?g?jiškai namuose:

- Daržovi?, jav? ir žem?s ?kio augal? auginimas.

- Vaisi? auginimas.

- Dekoratyvini? augal? ir g?li? auginimas.

- Vej? ?rengimas.

- G?lyn? ?rengimas, vazonini? g?li? auginimas.

 

AGRONANOGEL® BASIC – tai produktas, kuris:

- Sumažina sausros efekt?.

- Saugo vanden? ir padaro j? prieinam? augalams.

- Sumažina laistymo dažnum?, sumažina vandens s?naudas.

- Padidina vandens kiek? dirvožemyje.

- Vanden? tolygiai paskirsto dirvožemyje ir sukuria stabilias vandens s?lygas augalams.

- Sumažina augal? stres? d?l vandens, kur? sukelia sausra.

- Iki maždaug 15 % padidina derli?.

- Sumažina tr?š? išplovim? ? gilesnius dirvožemio sluoksnius, apsaugo gruntin? vanden?.

- Iki 30 % sumažina tr?š? s?naudas.

- Pagerina dirvožemio strukt?r?.

 

 

 

Agro NanoGel Vit® yra dirvožemio kondicionierius, pagamintas absorbento AgroNanoGel pagrindu bei praturtintas nat?raliais mineralais ir organiniais komponentais. Gaminant produkt?, naudotos medžiagos, kurios buvo sukurtos nanotechnologij? pagalba.

Agro NanoGel Vit® užtirkina optimal? dirvožemio apr?pinim? maisto medžiagomis ir mineralais. Taip pat n?ra išbalansuojama mikroflora, stabilizuojamas ir stiprinamas augal? šakn? sistemos vystymasis.

Agro NanoGel Vit® yra ekologiškas bei aplinkai nežalingas produktas. Tai ilgalaikis, netoksiškas dirvožemio priedas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Naudojimas

Agro NanoGel Vit® stimuliuoja dirvožemio biologin? aktyvum? bei augal? augim?. Naudojimo kiekiai priklauso nuo augal? r?šies. Pagrindin? Agro NanoGel Vit® paskirtis yra stimuliuoti jav?, dekoratyvini? augal?, vej?, spygliuo?i? augim?. Ypatingai rekomenduojama naudoti nualint? dirvožemi? atk?rimui.

Pagrindiniai privalumai

 • Ženkliai sumažina laistymo dažnum?
 • Sumažina išlaidas
 • Stiprina šakn? sistem? bei užtikrina optimal? tr?šim?
 • Augalai lengviau išgyvena vandens stokos žal?
 • Padeda augalams ?sisavinti maisto medžiagas iš dirvožemio, aktyviai stimuliuodamas j? augim?
 • Sumažina vandens stokos žal? sausr? metu bei sumažina laistymo dažnum?
 • Stimuliuoja šakn? sistemos vystym?si bei pagerina aeracij?, padidina tarpus tarp dirvožemio daleli?
 • Sukuria palankias s?lygas mikroorganizm? vystymuisi bei skatina saprofit? aktyvum?.

 

Ekonomin? nauda

Agro NanoGel Vit® optimizuoja augal? prieži?ros išlaidas bei sumažina darbo kiek?, optimizuoja tr?šim? skai?i? ir tr?š? kiek?.

Prašant klientui, apskai?iuojame tiksl? reikiam? produkto kiek?. Žemiau yra pateiktas apytiksliai naudojimo kiekiai.

Reikiamas produkto kiekis sumaišomas su dirvožemiu (substratu) ir gausiai palaistoma. Paruošt? mišin? reikia palikti 24 valandoms, tada naudojama tinkamai sudr?kintame dirvožemyje s?jant ar sodinant.

-          Substratai ir kambarini? augal? žem?: 2,5  – 7,5 kg/m3

-          Dirvožemis: 50 – 180 g/m2 (sumaišyti su dirvožemiu iki 25cm gylio)

-          Augalai, augantys eil?mis: 100 – 300 g 10m ilgio eilei su 5 cm tarpais tarp augal?

-          Sodinimui ? duobes: 5 – 30 g vienam augalui, priklausomai nuo augalo ir jo šakn? sistemos dydžio

AgroNanoGel® Premium yra akytos granul?s, kurios pagerina dirvožemio vandens sug?rimo savybes. Tai iš daugyb?s mikrodaleli? sudarytas polimeras, sugeriantis kelis šimtus kart? už save didesn? vandens kiek?. Kai dirvožemyje tr?ksta vandens, šis produktas išskiria dr?gm? augalams bei gali atlikti dešimtis t?kstan?i? vandens sug?rimo ir atidavimo cikl?. AgroNanoGel® Premium galimo sugerti vandens kiekis yra didžiausias iš vis? rinkoje esan?i? produkt?. Gaminant produkt?, naudotos medžiagas, kurios buvo sukurtos nanotechnologij? pagalba.

 

Produktas gali b?ti naudojimas

 • Speciali? substrat? gamyboje
 • Labai reikli? augal? r?ši? daig? auginimui
 • ?sišaknijimo gerinimui
 • Daržovi? auginimui
 • Gryb? auginimui
 • Vaismedži? ir vaiskr?mi? auginimui
 • G?li? auginimui šiltnamiuose ir laukuose
 • Vis? r?ši? jav? ir šakniavaisi? auginimui
 • Pievose ir ganyklose
 • Miškininkyst?je galima naudoti sodinant medelius, medelynuose, apsaugoti sodinukus transportavimo metu
 • Miest? žaliosiose erdv?se
 • Nualint? dirvožemi? atk?rimui

 

Pagrindiniai privalumai

 • AgroNanoGel® Premium yra ilgalaikis produktas, dirvožemyje aktyvus išlieka daugiau nei 5 metus, po 10 met? visiškai suyra
 • D?l didel?s absorbcijos, reikia naudoti mažiau produkto, taip pat ženkliai sumaž?ja laistymui naudojamo vandens s?naudos
 • Pagerina sunki? dirvožemi? strukt?r?, pagerina aeracij?, užkerta keli? lengv? dirvožemi? erozijai
 • Stimuliuoja šakn? sistemos vystym?si, skatina mikoriz? bei simbiozini? bakterij? vystym?si
 • Greitina augal? augim? bei sumažina vandens stokos žal?
 • Saugo šaknis ir pa?ius augalus nuo išdži?vimo tuo metu, kai augalai yra ne dirvoje, tod?l augalai lengviau išgyvena transportavim? ir lengviau prigyja.
 • Tinka dirvožemio mikroorganizm? pernešimui (pvz. mikoriz?s, bakterij?)

 

 

Ekonomin? nauda

 • Leidžia sumažinti tr?š? kiek? 30%, išsaugant maisto medžiagas (tr?šas) šakn? sistemoje
 • D?l didel?s absorbcijos leidžia sumažinti laistym? nuo 20% iki 50%, priklausomai nuo laistymo dažnumo.
 • Padidina derli? maždaug 20%
 • Sumažina tr?š? išsiplovim? ? gilesnius dirvožemio sluoksnius, taip apsaugomi gruntiniai vandenys.

 

Naudojimo normos

Kiekiai priklauso nuo to, kur yra naudojamas produktas. Žemiau aprašyti sauso produkto naudojimo kiekiai, kurie yra apytiksliai ir turi b?ti koreguojami priklausomai nuo dirvožemio tipo, auginam? augal? r?šies ir klimato s?lyg?. Gerai dr?gm? išlaikantiems dirvožemiams naudokite mažesnius kiekius, pralaidiems, sm?lingiems dirvožemiams naudokite didesnius kiekius.

 

-          Substratai ir kambarini? augal? žem?: 0,4 – 1,4 kg/m3

-          Dirvožemis: 85 – 330 g/m2 (sumaišyti su dirvožemiu iki 25cm gylio)

-          Augalai, augantys eil?mis: 15 – 50 g 10m ilgio eilei su 5 cm tarpais tarp augal?

-          Sodinimui ? duobes: 1 – 5 g vienam augalui, priklausomai nuo augalo ir jo šakn? sistemos dydžio.

Produktas surišantis  birias medžiagas bei apsaugantis nuo vandens ir v?jo erozijos

Tai tirštas, koncentruotas skystis, gerai surišantis kiet?sias daleles bei apsaugantis dirvožem? nuo erozijos. Produktas yra saugus aplinkai, jo sud?tyje n?ra toksini? medžiag?.

Privalumai

Sumaišytas su dirvožemiu, produktas tampa lipnia, atsparia vandeniui medžiaga.

Teracryl® yra maišomas su vandeniu ir gautu geliu padengiamas dirvos paviršius. Teracryl® pakei?ia dirvožemio viršutinio sluoksnio fizines savybes – sumažina vandens garinim? ir pagerina termines savybes. Surišdamas dirvožemio daleles, produktas apsaugo nuo v?jo erozijos ir vandens erozijos. Dirvos paviršius pasidengia plona (1 mm storio), tvirta, daugiasluoksne pl?vele.

Kokyb?

Kaip ir visi Artagro produktai, Teracryl® buvo testuojamas laboratorijoje ir nat?raliomis s?lygomis. Bandymai yra atliekami periodiškai, kad b?t? užtikrinta nepriekaištinga kokyb?.

Teracryl® gali b?ti naudojamas užkirsti keli? erozijai sodinant medžius, kr?mus, vej? ir kt. Produktas nedaro neigiamo poveikio pas?toms s?kloms, daigams bei augal? augimui.

Naudojimas

? produkto sud?t? ?eina  poliakrilo r?gštis ir  šarmini? metal? fosfatai.

Naudojant Teracry®l kartu su absorbentais išlaikoma dr?gm? dirvožemyje, pagerinama dirvožemio strukt?ra ir stimuliuojamas augal? augimas, ypatingai sausr? periodu. Teracry®l stiprina augal? šakn? sistem? ir pagerina mikroelement? ?sisavinim?.

Teracryl® naudojamas sm?lingame dirvožemyje, kuris yra link?s ? erozij?. Produktas sustabdo dirvožemio daleli? jud?jim?, tod?l j? galima naudoti vietose su aukšta nuokalne: šlaituose, slidin?jimo trasose.

Dozavimas

Prašant klientui, mes apskai?iuojame tiksl? reikiam? produkto kiek?. Žemiau yra pateiktas apytikslis dozavimo kiekis.

Dažniausiai naudojama 660 litr? tirpalo vienam hektarui ploto. Kad b?t? lengviau matuoti, 1 litr? Teracry®l reikia atskiesti 10 -15 litr? vandens ir gautu tirpalu tolygiai purkšti žem?s pavirši?. Nepurkšite mažiau nei 10 valand? prieš prognozuojam? liet?. Nenaudokite ant labai dr?gnos dirvos. Produktas n?ra toksiškas, nedaro žalos aplinkai ir yra savaime suyrantis. Patek?s ? akis, turi b?ti nuskalautas dideliu vandens kiekiu. Produktas yra labai lipnus. Prarijus, kreipkit?s ? gydytoj?.

 1. 1.      Bandymas // Dirvožemio apsauga nuo vandens erozijos ir poveikis augal? augimui

Bandymo tikslas – ?vertinti Teracryl® poveik? stabdant vidutiniškai sm?ling? dirvožemi? vandens erozij? ir jo poveik? augalams.

Bandymui buvo naudojamas išskalautas up?s sm?lis (be molio priemaiš?). Iš sm?lio buvo padaryti m?giniai – „sm?lio bandel?s“ vien tik iš sm?lio bei iš sm?lio ir Teracryl koncentrato santykiu 1:15, 1:10, 1:5, 1:2.

M?giniai buvo sudr?kinti dirbtiniu ir nat?raliu b?du (smarkaus lietaus). Žemiau esan?iuose paveiksl?liuose matomas kiekvieno m?ginio vandens erozijos poveikis. M?ginys su Teracryl® 1:2 koncenratu buvo nepaveiktas vandens erozijos bei oro s?lyg? (smarkaus lietaus ir sausros) ir išlaik? savo form?.

img_eksp_2_a Teracryl 1img_eksp_2_b Teracryl 2img_eksp_2_c Teracryl 3img_eksp_2_d Teracryl 4img_eksp_2_e Teraryl 5img_eksp_2_f Teracryl 6

Siekiant ištirti Teracry®l poveik? s?kl? daigumui ir augal? augimui buvo atliktas kitas eksperimentas. Indai buvo pripildyti sm?lio bei Teracryl atskiestu 5x, 10x, 15x ir sm?liu +0.2% AgroAquaGel ir Teracryl 10x+0.2% AgroAquaGel. ? taip paruošt? dirv? buvo pas?tos pipirn?s s?klos ir palaistyta. Rezultatai matomi paveiksl?liuose apa?ioje.

img_eksp_2_gimg_eksp_2_himg_eksp_2_i

Išvada

Teracryl® naudojimas vandens erozijos veikiamuose dirvožemiuose, stipriai sumažina erozij?, pagerin? absorbcij? ir dirvožemio strukt?r?. Palijus ar palais?ius dirvožem?, jis ilgiau išlieka dr?gnas, d?l to geriau dygsta s?klos ir geriau auga augalai.

 1. 2.      Bandymas // Dirvožemio apsauga nuo vandens erozijos

Bandymo tikslas – ?vertinti Teracryl® poveik? stabdant vandens erozij?. Bandyme buvo naudojamas Teracry®l ir molio (su trupu?io sm?lio) mišinys.

Buvo padaryti keturi m?giniai: kontrolinis (iš molio) bei trys skirtingi molio ir Teracryl koncentrato (1:10, 1:20, 1:30) mišiniai. 60 litr? gauto koncentrato sumaišyta su 1m3 žem?s. Mišiniai išpilti ant 50 laipsni? statumo nuokaln?s, kurios ilgis 250 cm. Mišiniai supilti  keturiais 40 cm plo?io ir 10 cm ilgio plotais, kurie buvo gausiai sudr?kinti. Rezultatai matomi paveiksl?liuose apa?ioje.

img_eksp_1_a slaitas 1img_eksp_1_b slaitas 2img_eksp_1_c slaitas 3

 

Kontrolinis plotas greitai buvo paveiktas vandens erozijos. Plotas su Teracryl® 1:10 koncentrato mišiniu visai nepaveiktas erozijos, su koncentratu 1:20 ir 1:30 buvo pastebima nedidel? erozija. Žem?s plotai palikti iki kit? met? pavasario, kad b?t? ?vertintas lietaus, sniego ir šaln? poveikis. Plotuose, kuriuose buvo naudojamas Teracryl®, nebuvo pasteb?ta neigiamo gamtos reiškini? poveikio. Taip pat pasteb?ta, kad Teracryl® nepadar? neigiamo poveikio augmenijai.

Išvada

Teracryl® padaro dirvožem? labai atspar? vandens erozijai. Produkto teigiamas poveikis išlieka ir žiem?, esant sniegui ir šalnai. Teracryl nedaro neigiamo poveikio augal? vegetacijai.

Sorbplius®

KARBAMIDO-FORMALDEHIDO PUTOS

-          Itin lengvos putos

-          Spalva: balta ar su atspalviu, priklausomai nuo kliento poreiki?.

-          Visiškas suirimas: po 10 met?

-          pH 5.5 – 6.5

Naudojimas

Lengvas sintetinis produktas skirtas augal? auginimui, taip pat efektyviai sugeria naftos produktus nuo vandens paviršiaus.

Specifin?s savyb?s:

Labai lengva sintetin? medžiaga maisto medžiag? tiekimui ar sunki? dirvožemi? purenimui. Taip pat greitai sugeria išsiliejusius ? vanden? naftos produktus, yra lengvai utilizuojamas.

Naftos produkt? sug?rimo eksperimentas:

Pripildykite ¾ 600 ml talpos indo vandeniu. Ant viršaus užpilkite ?pilkite maždaug 0.5-1 ml alyvos, pvz. variklio tepal?. Ant tepal? užd?kite iš anksto paruošt? 10mm x  10mm x 10mm dydžio Sorbplus put? blok? ir steb?kite rezultatus.

 

Fertigel® N+M

Produkto aprašymas:

Skersinio ryšio akrilo krakmolo kopolimeras

 • Spalva: nuo pilkos iki žalios
 • Dr?gm?: 10-15%
 • Demineralizuoto vandens absorbcija: virš 200g/g
 • Absorbcijos lygis: 6-8 val.
 • Veiksmingumas dirvožemyje – iki 2 met?
 • Visiškas suirimas: po 5 met?
 • pH 6-8

Procentin? sud?tis:

Akrilo krakmolo kopolimeras – 81.05%                                      Tr?šos su mikroelementais – 18.95%

Procentin? tr?š? sud?tis:

Azotas (N) – 12.8%                                                                          Fosforas (P) – 10%

Kalis (K) – 30%                                                                                 Magnis (Mg) – 1.7%

Siera (S) – 2.3%                                                                                Boras (B) – 0.04%

Kobaltas (Co) – 0.001%                                                                  Varis (Cu) – 0.01%

Geležis (Fe) – 0.23%                                                                        Manganas (Mn) – 0.14%

Molibdenas (Mo) – 0.003%                                                           Cinkas (Zn) – 0.03%

Naudojimas

Absorbentas, kuris didina vandens sulaikym? dirvožemyje bei maitina augalus tr?šomis ir mikroelementais. Beriamas ? dirvožem?, kuriame auginami augalai.

Žemiau aprašyti sauso produkto naudojimo kiekiai, kurie yra apytiksliai ir turi b?ti koreguojami priklausomai nuo dirvožemio tipo, auginam? augal? r?šies ir klimato s?lyg?. Kai sausas absorbentas yra išberiamas ? dirvožem?, jis turi b?ti gausiai palaistytas, kad b?t? pasiekta optimali dr?gm?. Rekomenduojama palaukti kitos dienos ir patikrinti dr?gnum?.

Si?lomi Fertige®l N+M naudojimo kiekiai

-          Substratai ir kambarini? augal? žem?: 0.6kg-1kg/m 3

-          Dirvožemis: 75g-250g/m2 sumaišyti su dirvožemiu 25cm gylyje

-          Augalai, augantys eil?mis: 12g-40g 10m ilgio eilei su 5 cm tarpais tarp augal?

-          Sodinimui ? duobes: 0.75g-4g vienam augalui, priklausomai nuo augalo ir jo šakn? dydžio

-          Vejoms: 12g-50g/m2 10 cm gylyje

PASTABA: naudojimas kiekis gali b?ti koreguojamas priklausomai nuo auginam? augal? tr?š? poreikio.

Specifin?s savyb?s:

Išb?rus absorbent? ? dirvožem?, reikia gausiai palaistyti. Dar kart? reikia palaistyti sekan?i? dien?; rekomenduojama naudoti absorbent? prieš prognozuojam? liet? ar ruden? ?dirbant žem?. 90% absorbent sukaupiamo vandens yra prieinama augalams. Užsit?sus sausr? periodams (nuo dviej? iki trij? savai?i?) augalai yra dr?kinami.

 

Areoalaseed®

Produkto aprašymas:

S?kl? danga

Naudojimas

Daugiasluoksn? s?kl? danga, praturtinta fungicidais, augimo reguliatoriais, insekticidais.

Specifin?s savyb?s:

Tinkamai naudojant, s?klos padengiamos vienodo storio sluoksniu, išauga kokybiški sodinukai ir užtikrinamos geros augimo s?lygos augalams.

 

Agroprotect®

Produkto aprašymas:

Skersinio ryšio kalio poliakrilatas, hidrogelinis superabsorbentas, praturtintas pesticidais bei medžiagomis, apsaugan?iomis augalus.

 • Spalva: nuo baltos iki rudos
 • Dr?gm?: 10-15%
 • Demineralizuoto vandens absorbcija: apie 300g/g
 • Absorbcijos lygis: 6-8val.
 • Granuli? dydis: pudra
 • Veiksmingumas dirvožemyje – iki 5 met?
 • Visiškas suirimas: po 10 met?
 • pH 6-8

Naudojimas

Vandens absorbentas ir augal? apsaugos medžiaga. Produktas išlaiko dr?gm? dirvožemyje bei apsaugo augalus nuo vabzdži? bei grybeli?, kurie pažeidžia šaknis. Naudojamas prieš sodinim? padengiant sodinuk? šaknis.

Naudojimo b?das:

Produktas naudojamas padengti augal? šaknims transportuojant ar sodinant. Produktas turi b?ti sudr?kintas, tiek, kad b?t? pasiektas reikiamas tirštumas, tuomet augal? šaknys yra pamerkiamos ? gaut? gel?.

Produktas sertifikuotas Lenkijos Nacionalinio Visuomen?s sveikatos instituto.

 

 

Šakn? mirkymo rekomendacijos

Mirkant sodinuk? šaknis, prieš ruošiant didel? kiek? (pvz. 200 litr?) tirpalo, reikia paruošti nedidel? m?gin?, nes tirpalo tirštumas priklauso nuo vandens kietumo.

? ind? ?pilkite 10 litrus vandens ir nuolat maišydami ?d?kite 50g hidrog?lio; naudokite 0-0.8 mm dydžio granules. Gautas tirpalas tur?t? b?ti skystos konsistencijos (grietin?l?s tirštumo). Po maždaug 12 minu?i?, pamerkite šaknis ? tirpal?. Jeigu sluoksnis, dengiantis šaknis yra per storas, atskieskite tirpal?, kol gausite tinkam? tirštum?. Jeigu tirpalas yra per skystas, ?d?kite sauso absorbento. Tirštumas yra tinkamas tada, kai pamerktos šaknys pasidengia 1.5-2.5 mm storio sluoksniu.

Tik paruoš? tinkamo tirštumo m?gin?, ruoškite vis? reikiam? kiek? tirpalo, naudodami m?ginio proporcijas. Augalai gali b?ti merkiami atskirai ar grup?mis. Kai šaknys pamerkiamos, transportuojant rekomenduojama ?vynioti jas ? plastik? ar ?d?ti ? plastikin? maišel?. Geriausi rezultatai pasiekiami, kai šaknys yra merkiamos iš karto po to, kai augalai yra iškasami.

Pastaba: rekomenduojame naudoti mikorizin? gel? šaknims (su mikoriziniais grybais) su gyva grybiena– taip simbiozinis  gryb? poveikis sukuriamas grei?iau nei naudojant gryb? spor? tabletes.

Taip pat rekomenduojama pagerinti dirvožem? su hidrog?liu bei palaistyti žem? sodinant.

Pamerkiam? augal? skai?ius gali skirtis priklausomai nuo sodinuk? amžiaus, j? šakn? sistemos dydžio bei medži? r?šies.

Jei kilt? klausim? d?l produkto dozavimo ar naudojimo, susisiekite su mumis.

GAMINTOJAS:
Sutinku
Nustatymai

Slapukų naudojimo pasirinkimai

Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.

Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)

Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti ir yra ištinami išėjus iš svetainės.

Našumo slapukai

Šie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja.

Reklaminiai slapukai

Šie slapukai, naudojami trečiųjų šalių, kad galėtume pateikti reklamą, atitinkančia jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją, apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti tai kuo jūs domitės, tokiu būdu galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą.

Sutinku
Nesutinku
 
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.


Warning: require_once(/home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/cache/4ca4a8b516e35555f199ac692b348505/cache.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/settings.php on line 5

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/cache/4ca4a8b516e35555f199ac692b348505/cache.php' (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/graderlita/domains/graderlitas.lt/public_html/wp-content/themes/graderlitas/images/settings.php on line 5